Rariteettikomitean säännöt

11.10.2023

1. Rariteettikomitea (RK) ja sen tarkoitus

Rariteettikomitea (RK) on BirdLife Suomen asettama toimikunta, ja siihen sovelletaan BirdLifen ‘Ohjetta toimikunnille ja niiden jäsenille´, paitsi milloin näissä säännöissä toisin määritellään.

RK:n säännöt vahvistaa BirdLife Suomen hallitus, joka myös ratkaisee sääntöjen tulkinnasta mahdollisesti syntyneet erimielisyydet.

RK ylläpitää luetteloa Suomessa tavatuista lintulajeista ja alalajeista. RK tarkastaa maassamme tehdyt havainnot ylläpitämänsä listan mukaisista lintuharvinaisuuksista. RK julkaisee vuosittain raportin, johon se pyrkii keräämään havainnot lintuharvinaisuuksista mahdollisimman kattavasti. RK myös arkistoi sille toimitetut harvinaisuuksia koskevat dokumentit.

 

2. Kokoonpano

Komiteaan kuuluu 7 jäsentä. Komitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Jäsenistön muutokset sekä puheenjohtajan valinnan vahvistaa BirdLife Suomen hallitus RK:n ehdotuksesta.

 

3. Toiminta

3.1 Toimialue

RK tarkastaa havaintoja linnuista, jotka on havaittu Suomen valtakunnan alueella tai merialueella Suomen talousvyöhykkeellä. Tällä alueella havaitut lajit sisällytetään Suomessa tavattujen lajien luetteloon. RK voi harkintansa mukaan tarkastaa myös havaintoja, joissa havainnoija on ollut RK:n toimialueella, mutta lintu sen ulkopuolella.

3.2. Havaintojen käsittely ja päätöksenteko

RK tarkastaa havainnot, jotka on tarkoitus julkaista sen omassa katsauksessa tai muussa tieteellisessä faunistisessa julkaisussa. Tarkastusta vaativat havainnot määritellään näiden sääntöjen kohdassa 4.

Havaintoilmoitus toimitetaan RK:lle lomakkeella pääsääntöisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta, joka antaa siitä lausunnon RK:lle. Mahdolliset muut dokumentit (esimerkiksi alkuperäismuistiinpanot, valo- tai piirroskuvat, video, äänite) lähetetään ilmoituksen mukana.

Kukin jäsen perehtyy havaintoon liittyvään aineistoon ja antaa kirjallisen lausunnon. Vaihtoehdot ovat

  • A) Hyväksytään.
  • B) Tiedot riittämättömät määrityksen hyväksymiseksi.
  • C) Hylätään, määritys todennäköisesti tai varmasti väärä.
  • D) Pidättyy tässä vaiheessa äänestyksestä.

Vähintään viiden jäsenen täytyy osallistua äänestykseen. Sihteeri voi valintansa mukaan osallistua tai olla osallistumatta äänestyksiin. Havainnon hyväksymiseen ensimmäisessä äänestyksessä vaaditaan, että kaikki äänet ovat A. Muissa tapauksissa havainto otetaan käsiteltäväksi kokouksessa tai sähköisellä foorumilla. Keskustelun jälkeen havainnosta äänestetään.

Havainnon hyväksymiseen vaaditaan, että korkeintaan yksi ääni on muu kuin A. Vähintään 2 B- tai C-ääntä johtaa havainnon hylkäämiseen. Muussa tapauksessa RK laatii suunnitelman jatkokäsittelystä, jonka tuloksien esittämisen jälkeen havainnosta äänestetään uudestaan ja palataan edellä kuvattuun menettelyyn.

RK:n sihteeri pitää kirjaa RK:lle lähetetyistä havainnoista ja niiden käsittelystä. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. RK pyrkii kokoontumaan vähintään kahdesti vuodessa päättämään ratkaisematta jääneistä havaintoilmoituksista ja käsittelemään mahdollisia muita komitean työskentelyyn liittyviä asioita.

Muissa kuin yksittäisen havainnon hyväksymiseen liittyvissä kysymyksissä RK tekee ratkaisut enemmistöpäätöksellä.

RK:n sihteeri ilmoittaa tehdyistä ratkaisuista havainnon ilmoittajalle joko suoraan, alueellisen komitean tai BirdLife Suomen jäsenyhdistyksen aluevastaavan kautta.

3.3. Muu toiminta

RK osallistuu mahdollisuuksien mukaan rariteettikomiteoiden kansainväliseen yhteistyöhön.

RK voi ottaa muita sen toimialaan liittyviä tehtäviä BirdLife Suomen hallituksen suostumuksella.

 

4. Käsiteltävät havainnot

RK:n käsiteltäväksi kuuluvat seuraavat Suomessa tehdyt havainnot:

  • A) Maalle uudet lajit ja alalajit
  • B) RK:n laatimassa luettelossa mainitut lajit ja alalajit.
  • C) Havainnot, jotka RK päättää ottaa käsiteltäväkseen erityisestä, kulloinkin mainittavasta syystä.