Kuukkeli

Kuukkeli. Kuva: Micha Fager

Kuukkeli on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi lajiksi. Syynä on sen levinneisyysalueen pieneneminen.

Suomen kuukkeleista valtaosa pesii Lapissa. Siellä suojellun metsän osuus koko metsäalasta on huomattavasti suurempi kuin muualla Suomessa ja kuukkelikanta on pysynyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana vakaana. Lapin päälevinneisyysalueen ulkopuolella kuukkelikanta ei sen sijaan ole pysynyt maailman menossa mukana. Suuri joukko lajin viimeisistä eteläisen Suomen reviireistä on autioitunut, ja kuukkeli on vähentynyt huomattavasti myös paikoin Pohjois-Suomessa. Muutos 1980-luvulta nykypäivään on valtakunnallisen lintuatlaksen mukaan ollut erittäin suuri esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan länsi- ja keskiosissa.

Kuukkeli on paikkalintu, joka viihtyy reviirillään metsässä ympäri vuoden. Rengaslöytöjen perusteella linnut liikkuvat hyvin pienellä alueella, ja jo kymmenen kilometrin siirtymät ovat kuukkelille hyvin harvinaisia. Kuukkeli on laajojen, yhtenäisten metsäisten alueiden lintu, jolle metsien pirstoutuminen ja vanhojen metsien määrän väheneminen on haitallista. Parasta elinympäristöä kuukkelille ovat alueet, joilla on paljon rakenteellista vaihtelua, kuten metsien ja soiden vaihettumisvyöhykkeitä, kosteita korpikuusikoita ja runsasvarvustoista kangasmetsää. Mitä enemmän alueella on avohakkuuta, sitä todennäköisemmin kuukkelireviiri autioituu.

Kuukkelin levinneisyydessä tapahtui valtava muutos viime vuosisadalla. Vielä 1900-luvun alussa kuukkelia tavattiin Etelä-Suomessa asti ja lajin levinneisyys oli ilmeisen yhtenäinen etelästä pohjoiseen. Yhtenäisen levinneisyyden alue pieneni koko 1900-luvun ajan. Alueellisessa uhanalaisuusarviossa kuukkeli luokitellaan nykyisin Lounais-Suomesta hävinneeksi ja Etelä-Suomesta Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin ulottuvalla vyöhykkeellä uhanalaiseksi.

Metsätalous on syynä kuukkelin ahdingolle ja uhka sen tulevaisuudelle. Suunnitelmat lisätä puun käyttöä teollisuudessa ja lyhentää puun kiertoaikaa, eli hakata metsät entistä nuorempina, merkitsevät entistä suurempaa uhkaa kuukkelikannalle.

Suomella erityisvastuu

Muutaman vuoden takaisen arvion mukaan Suomessa pesii noin 40 000–80 000 kuukkeliparia. Suomella on kuukkelista erityisvastuu EU:ssa, sillä noin puolet EU:n kuukkeleista pesii Suomessa (Euroopan kuukkeleista noin 10 %).

Lisätietoja: