Hömötiainen

Hömötiainen. Kuva: Jussi Vakkala

Hömötiainen on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Tähän uhanalaisuusluokkaan se on päätynyt Suomen pesimäkannan vähenemisen vuoksi. Hömötiaisten määrä on Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen toteuttamien pesimälinnustolaskentojen mukaan vähentynyt 2000-luvulla noin 50 prosenttia. Myös talviaikaiset linnustolaskennat osoittavat hömötiaisen vähentyneen huomattavasti 1990-luvun alusta lähtien. [hömötiaisen talvilintulaskentatrendi Luonnontieteellisen keskusmuseon sivulla]

Hömötiainen on metsälintu, joka elää samoissa metsissä ympäri vuoden ja vuodesta toiseen. Se hakeutuu talvella mielellään talviruokinnalle, mikäli elinpiiriltä sellainen löytyy. Hömötiainen ei kuitenkaan sini- ja talitiaisen tapaan siirry metsistä taajamiin talven ajaksi. Valtaosa Suomen hömötiaisista viettääkin talven metsien tarjoaman ravinnon turvin, ilman ihmisen apua.

Hömötiainen on esiintymisensä perusteella metsän yleislintu. Se ei suosi erityisesti vanhoja metsiä, havu- tai lehtimetsiä, vaan pelottoman hömötiaisen voi kohdata kaikkina vuodenaikoina kaikenlaisista metsistä. Tutkimusten mukaan lajin talviselviäminen on riippuvainen varttuneiden metsien määrästä talvireviirillä, ja varttuneiden metsien määrän vähenemistä pidetään tärkeimpänä syynä hömötiaisen vähenemiselle. BirdLife pitää hömötiaisen kaltaisen metsän yleislinnun vähenemistä huolestuttavana. Ympäri vuoden samoissa suomalaisissa metsissä esiintyvän hömötiaisen vähenemisen täytyy johtua metsissä tapahtuneista muutoksista – siis metsätaloudesta. Viime vuosikymmenien metsätaloustoimet ovat selvästi olleet hömötiaiselle epäedullisia.

Vuonna 2014 julkistetun EU-maiden lintujen tilaa kuvaavan lintudirektiiviraportin (EIONET-sivu, englanniksi) mukaan hömötiainen on vähentynyt useissa EU-maissa. Vähenemisen vuoksi hömötiainen luokiteltiin EU:ssa uhanalaiseksi, vaarantuneeksi lajiksi vuonna 2015. Suomen naapurimaista Virossa hömötiainen on hyvin voimakkaasti vähentynyt, Ruotsissa kanta on hieman vähentynyt, mutta pysynyt Norjassa vakaana.

Suomella erityisvastuu

Muutaman vuoden takaisen arvion mukaan Suomessa pesii noin 680 000–980 000 hömötiaisparia. Nykykanta on todennäköisesti hieman pienempi. Suomella on hömötiaisen suojelussa erityisvastuu EU:ssa, sillä peräti 25 prosenttia EU-maissa pesivistä hömötiaisista pesii Suomessa.

Onko hömötiaisen hyvinvointi otettu oikealla tavalla huomioon Suomen metsäpolitiikassa? Metsäpolitiikka tähtää nykyistä tehokkaampaan metsien talouskäyttöön ja lisääntyviin hakkuisiin. Metsiensuojelumäärärahoja on sen sijaan leikattu. Näillä toimenpiteillä vain lisätään hömötiaisen ja muiden taantuvien metsäeliöiden kantojen alamäkeä.

Lisätietoja: