Tuulivoima ja linnut

Haahkat, kuva: Teemu Lehtiniemi.

BirdLife pitää uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamista välttämättömänä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja suhtautuu myönteisesti tuulivoiman lisäämiseen Suomessa. Tuulivoima on kuitenkin sijoituskysymys eli tuulivoimala-alueet on valittava huolellisesti ja tuulivoimaa rakennettava vain linnustollisesti vähäarvoisille alueille. Tuulivoiman rakentamisessa tulee suosia suuria voimalahankkeita, jolloin voimaloiden kokonaisvaikutusala jää selvästi pienemmäksi tuotettuun energiaan nähden verrattuna sinne tänne siroteltuihin pieniin voimala-alueisiin.

Tuulivoimaloita ei tule rakentaa linnustonsuojelun kannalta tärkeille alueille ja niiden lähiympäristöön. Tällaisia alueita ovat eritysesti:

 • kansainvälisesti tärkeät lintualueet
 • kansallisesti ja maakunnallisesti tärkeät vesi- ja kosteikkolintujen pesimä-, levähdys- ja ruokailualueet
 • suurikokoisten uhanalaisten petolintujen pesimäpaikat
 • erittäin tai äärimmäisen uhanalaisten lintulajien pesimä- ja levähdyspaikat
 • suurikokoisten lintujen päämuuttoreittien ja ruokailulentojen keskittymisalueet sekä vakituiset kaartelupaikat
 • luonnon- ja linnustonsujojeluun varatut alueet ja erämaa-alueet
 • ulkomeren matalikot, joiden merkityksestä linnustolle ei ole tietoa
 • luonnontilaiset suo-, metsä- ja tunturialueet

Kansainväliset luonnonsuojelusopimukset

Tuulivoimarakentamista ohjataan kansainvälisten luonnonsuojelusopimusten, kuten Itämeren suojelusopimuksen (HELCOM) ja Euroopan luonnonsuojelusopimuksen (Bernin sopimus) suosituksilla. Niiden mukaan linnuille tärkeille kerääntymisalueille ja muuton keskittymäalueille ei tule rakentaa tuulivoimaa, ja riskialueiden tuntumaan suunniteltujen voimaloiden vaikutukset on arvioitava laaja-alaisesti koko vuosi- ja elinkierron alueella summautuvat vaikutukset huomioon ottaen. Tietoa siitä, kuinka paljon ja minkälaisille paikoille tuulivoimaa on kaikissa lintujen elinkierron maissa lähivuosikymmeninä suunnitteilla tai rakenteilla, ei ole kuitenkaan saatavilla. Tämä tekee summavaikutusten kokonaisarvioinnista mahdotonta. Kansainvälisten sopimusten suositukset perustuvat varovaisuusperiaatteeseen: linnuille tärkeimmät alueet on jätettävä vapaaksi, koska silloin on epätodennäköisempää, että laajan alueen tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset uhkaisivat populaatioita nyt tai tulevaisuudessa.

Tutkimukset tuulivoiman linnustovaikutuksista

Useat tuulivoiman linnustovaikutustutkimukset ovat keskittyneet pesimälinnustoon, ja yleisiin elinvaatimuksiltaan laaja-alaisiin lajeihin ja ne ovat aikaperspektiiviltään liian lyhyitä pitkän aikavälin vaikutusten havaitsemiseksi. Luotettavaa tutkimustietoa tuulivoimaloiden vaikutuksesta useimpiin harvalukuisiin elinvaatimuksiltaan  erikoistuneisiin lajeihin ei ole. Lisäksi tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista on takavuosikymmeninä julkaistu varsin runsaasti tutkimusmetodologialtaan vääriä ja johtopäätöksiltään tarkoituksenhakuisia, vaikutuksia vähätteleviä, tutkimuksia, joihin viitataan edelleen säännöllisesti. Tieto tuulivoimaloiden vaikutuksista lisääntyy joka vuosi, kun uusia tutkimuksia julkaistaan. Tuulivoimaloiden linnustovaikutuksista ja lintuvaikutusten arvioinnista julkaistiin vuonna 2013 yhteenveto: “Wind farms and birds: an updated analysis of the effects of wind farms on birds, and best practice guidance on integrated planning and impact assessment“, joka on edelleen valtaosin ajantasainen.

Häirintävaikutukset

Tutkimusten mukaan voimaloiden linnustovaikutuksista merkittävimpiä ovat häirintä- eli pelotusvaikutukset, joiden vuoksi linnut välttävät voimaloita ja niiden läheisyyttä erityisesti ruokailualueina. Välttämisen vuoksi lintujen ruokailumahdollisuudet voivat vähentyä, ja ne joutuvat mahdollisesti siirtymään optimaalisilta alueilta huonompilaatuisille alueille, mikä lisää kuolleisuutta. Lajien välillä on kuitenkin huomattavia eroja. Tietyt lajit, kuten merimetsot, vaikuttavat jopa suosivan tuulivoimaloiden lähialueita. Vaikka useimpien Suomessa tavattavien lintulajien häirintäherkkyydestä ei ole tutkimustietoa, voidaan tutkimusten tuloksia yleistää:

 • vaikutukset pienikokoisiin maalintulajeihin ovat hyvin vähäisiä;
 • vaikutukset kasvavat lintujen koon ja vesiympäristön suosimisen lisääntyessä, ja
 • häirintävaikutukset ovat merialueilla selvästi maa-alueita merkittävämpiä.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi kuikka- ja ruokkilinnut välttelevät tuulivoimaloita ja pelotevaikutus ulottuu avomerellä yli 10 kilometrin päähän voimaloista. Yksi avomerivoimala vähentää niiden potentiaalista ruokailualaa yli 300 neliökilometriä. Kymmenen kilometrin jono avomerivoimaloita vähentää häirintäherkkien lajien potentiaalista ruokailualaa noin 500 neliökilometriä. Maa-alueiden linnustotutkimusten mukaan häirintävaikutukset rajoittuvat muutamiin satoihin metreihin voimaloista. Etäisyyteen vaikuttaa lajisto, maan avoimuus ja vesialueiden sijainti.

Kuollut merikotka. Kuva: Seppo Keränen

Tuulivoimalatörmäyksessä kuollut merikotka. Kuva: Seppo Keränen

Törmäysvaikutukset

Tuulivoimaloihin törmäävien lintujen lukumäärä riippuu keskeisesti voimalan sijainnista. Törmäyksiä tapahtuu vuosittain muutamista muutamiin kymmeniin voimalaa kohden, eivätkä ne ole yleensä merkittävä ongelma. Törmäykset tuulivoimaloihin ovat ongelma silloin, kun niihin törmää vähälukuisia, vähentyneitä ja hitaasti lisääntyviä lajeja, joiden normaali kuolleisuus on pientä, ja jotka ovat sen vuoksi herkkiä lisäkuolleisuudelle. Suurikokoiset kaartelevat linnut, kuten kotkat ja lokit, törmäävät voimaloihin useimpia suoraan lentäviä lajeja yleisemmin. Muiden lajien törmäksiä tapahtuu todennäköisimmin huonoissa olosuhteissa (sade, kova tuuli), huonolla näkyvyydellä (hämärä, pimeä, sumu) ja silloin kun linnuilla on “kova kiire” (ruoan kuljettaminen poikasille, pelästyminen).

Muut vaikutukset

Tiilivoimaloiden rakentamisella on vaikutuksia elinympäristöihin samaan tapaan kuin muullakin rakentamisella. Esimerkiksi metsäalueilla voimaloiden lisäksi myös huoltotie- ja voimalinjaverkostot pirstovat metsäalueita, millä voi olla itse voimaloitden suoria vaikutuksia suurempi vaikutus joidenkin lajien, kuten metson, elinmahdollisuuksiin. Voimala-alueet voivat myös pidentää lintujen ruokailumatkoja voimala-alueiden kiertämisen vuoksi. Lisääntyneellä energiankulutuksella ja pienentyvällä poikasten luona vietettävällä ajalla voi olla vaikutuksia pesimämenestykseen.

Kumulatiiviset vaikutukset

Tuulivoimaloiden vaikutusten arvioinnissa on paikallisten vaikutusten lisäksi tärkeää tunnistaa voimala-alueen vaikutukset yhdessä muiden voimala-alueiden ja muun ihmistoiminnan kanssa. Samalla muttoreitillä sijaitsevien voimala-alueiden yhteinen summautuva (kumulatiivinen) kuolleisuus voi vähentää lintupopulaatiota, vaikka, millään voimala-alueella ei kuole merkittäviä määriä lintuja tai mikään voimala-alue ei pienennä paikallisesti merkittävästi lintujen ruokailualuetta. Populaatiotasolla summautuva kuolleisuus voi johtaa lintukannan pienenemiseen, mikäli lintujen hyvinvointia ei oteta jokaisessa suunnitelmassa ja voimaloiden sijoittamisessa huomioon.

Muuttolinnuilla vaikutukset kumuloituvat useiden valtioiden voimala-alueiden vaikutusten kautta. Kumulatiivisten vaikutusten hallitsemiseksi voimaloiden sijoittaminen tulisi ohjeistaa ja suunnitella mallintamalla kumulatiivisia vaikutuksia kussakin maassa. Euroopan Unionissa on pohdittu maakohtaiseksi lajikohtaiseksi vuosittaiseksi hyväksytyn kuolleisuuden maksimiraja-arvoksi yhtä prosenttia lajin vuotuisesta kuolleisuudesta (EU:n Ornis komitean pienen määrän määritelmä).

Suomessa potentiaalisin kumulatiivisten vaikutusten uhka kohdistuu tällä hetkellä merikotkaan, jonka suhteellinen osuus todetuista törmäyskuolemista on suuri. Merituulivoiman lisääminen voi myös aiheuttaa merkittäviä kumulatiivisia vaikutuksia useille lajeille, mikäli merituulivoima-alueiden sijoituksessa ei olla erityisen huolellisia.

 

Tuulivoimahankkeiden linnustoselvitykset

Suomen lainsäädäntö velvoittaa tekemään luontoselvitykset ja arvioimaan voimaloiden luontovaikutukset. Linnustoselvityksen perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia linnustolle ja alueen soveltuvuutta tuulivoimaloille. Linnustovaikutusten arviointi on virallinen selvitys, jonka perusteella kuntapäättäjät tekevät hankkeita koskevat päätökset ja johon tuomioistuimet tukeutuvat hankkeita koskevissa valituksissa. Selvityksen laatijalla, useimmiten konsulttiyhtiöllä, onkin asiassa suuri valta ja vastuu. Sekä selvityksissä että vaikutusten arvioinneissa on runsaasti laadullista vaihtelua.

Selvityksissä on tärkeää tunnistaa etukäteen, minkälaisiin lajeihin ja mihin vuodenaikoihin todennäköiset haitalliset vaikutukset kohdistuvat. Koska voimaloilla ei ole yleensä juurikaan vaikutuksia yleisiin pienikokoisiin maalintuihin, ei niiden selvittäminen esimerkiksi linjalaskennoin ole yleensä vaikutusten arvioinnin näkökulmasta tarpeen.

Tuulivoiman linnustovaikutusten keskiössä ovat suurikokoiset ja harvalukuiset lajit. Tarvitaan tietoa esimerkiksi petolintujen pesimispaikoista, reiteistä ja kaartelupaikoista, tärkeistä vesilintukohteista, suurikokoisten lintujen ruokailu ja levähtämiskohteista sekä alueen lävitse säännöllisesti muutto- tai ruokailulennossa liikkuvista linnuista. Koska lintujen esiintymisessä on paljon vaihtelua sekä vuoden sisällä että vuosien välillä, on tärkeää selvittää ja koota alueelta jo olemassa olevia linnustotietoja ja havaintoja sekä arvioida karttatarkastelujen avulla maastoselvityksiä varten potentiaalisimmat linnustollisesti tärkeät kohteet.

Jo olemassa oleva aineisto voi olla riittävä sen toteamiseksi, ettei alue sovellu tuulivoiman tuotantoon. Koska etukäteistiedot ovat aina puutteellisia, eivät olemassa olevat tiedot riitä päinvastaisen tulkinnan tekemiseen. Varsinaiseen luonnossa tehtävään linnustoselvitykseen on varattava riittävästi aikaa ja asiantuntemusta. Tarvittavien inventointien luonne ja määrä vaihtelevat kohteittain. Joillakin alueilla selvitykset voivat viedä jopa useamman vuoden ja varsinkin rannikkoalueilla inventointeja tarvitaan sekä keväällä, kesällä, syksyllä että talvella, koska pesimälinnuston lisäksi selvitetään muutonaikainen ja talvehtiva linnusto. Kohdealueella tarvitaan erilaisia laji-inventointeja, lentoreittien tarkkailuja sekä muuttavien ja paikallisten lintujen laskentoja.

Vaikutusten arviointi

Linnustoselvitysten tietojen perusteella arvioidaan potentiaaliset vaikutukset. Arvioinnissa tulee olla eriteltynä kaikki vaikutukset sekä arvio vaikutuksista yhdessä muiden lähialueiden voimaloiden kanssa. Arvioinnissa ei tule koskaan verrata vaikutusta vain koko maan tai maakunnan tai Suomen läpimuuttavan populaation kokoon. Kussakin hankkeessa tehdään arvio kyseisen alueen linnuston osalta. Jos alueella pesii esimerkiksi erittäin uhanalainen mehiläishaukka, arvioidaan sitä, mikä on hankkeen vaikutus mehiläishaukan esiintymiseen kyseisellä alueella.

Arvioinneille ei ole Suomessa velvoittavia, lakiin perustuvia sääntöjä tai raja-arvoja, joilla varmistettaisiin arviointien objektiivisuus, vertailukelpoisuus ja varovaisuusperiaatteen toteutuminen. Vaikka linnustoselvitys paljastaisi alueen linnustollisesti erityisen tärkeäksi, vaikutusten arvioinnin tekijä voi vähätellä potentiaalisia vaikutuksia ja todeta alueen sopivaksi tuulivoimatuotantoon, vaikka toinen tekijä toteaisi hankkeen toteuttamiskelvottamaksi. Yleensä kuntapäättäjillä tai lähialueiden asukkailla ei ole asiantuntemusta arvioida selvitysten johtopäätöksiä.

Suomen lainsäädäntöä ja käytäntöjä pitää sekä selvitysvaatimusten että arviointien osalta kehittää. Lainsäädännöllä tulee varmistaa, että arvioinnit ovat keskenään vertailukelpoisia ja varovaisuusperiaatetta noudatetaan.

Hyödyllistä tutkimustietoa tuulivoiman linnustovaikutuksista