Tärkeät lintualueet

Haahkat, kuva: Teemu Lehtiniemi.

Tietyt alueet keräävät enemmän ja miellyttävät useampia lintuja kuin toiset. Linnuille tärkeitä alueita voi olla kaikissa elinympäristöissä. Linnuille tärkeät alueet ovat usein tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle sekä lintuharrastukselle ja luontomatkailulle.

BirdLifen tärkeät lintualueet -hankkeissa määritellään niin maakunnallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti tärkeät lintualueet. Tärkeät lintualueet voivat olla merkittäviä lintujen pesimäalueita, muutto- tai talviaikaisia kerääntymäalueita tai tärkeitä lintujen muuttoreittejä.

  • Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA, Important Bird and Biodiversity Areas) on koko maailman BirdLife-järjestöjen yhteinen hanke, joka on viime vuosikymmeneninä edistänyt eniten luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden alueiden suojelua maailmassa. Suomessa on 100 kansainvälisesti tärkeäksi määriteltyä lintualuetta.
  • Kansallisesti tärkeät lintualueet (FINIBA) -hankkeessa valittiin 411 aluetta edustamaan Suomen tärkeimpiä lintujen pesimä- ja kerääntymäalueita.
  • Maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) -hankkeessa kartoitetaan ja valitaan tärkeät lintujen pesimä- ja kerääntymäalueet kunkin BirdLife Suomen alueellisen jäsenyhdistyksen alueelta.
  • Valtakunnalliset lintujen päämuuttoreitit osoitettiin BirdLifen selvityksessä vuonna 2014.