Kuntavaalit 2021

Tornien taisto 2019, Maalahti. Kuva: Camilla HambergKuva

Kesäkuussa 2021 järjestettävät kuntavaalit ovat tärkeät vaalit myös ympäristönäkökulmasta. BirdLife haluaa nostaa ympäristökysymykset kuntavaalikeskustelun ja päätöksenteon keskiöön. Tervetuloa tutustumaan kuntavaalitavoitteisiimme!

BirdLife Suomen kuntavaalitavoitteet:

  • Lähiluonto
  • Luonnon monimuotoisuus
  • Lintu- ja luontoharrastusmahdollisuuksien turvaaminen
  • Ilmastonmuutos

 

Lähiluonto

 

Lähiluonto on tärkeä meille kaikille, ja sen merkitys ja helppo saavutettavuus on korostunut entisestään koronan takia.

Lähiluonto on tärkeä niin virkistyskäytön, luonnon kuin matkailunkin kannalta: lähiluonto lisää hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta ja houkuttelee ulos luontoon.

Kunnat ovat merkittävässä roolissa lähiluontokohteiden turvaamisessa sekä kaavoituksen että maanomistuksen kautta. Kaikille on taattava pääsy lähiluontoon.

 

Luonnon monimuotoisuus 

 

Vastuu luonnon monimuotoisuuden suojelusta on kaikilla. Kuntien merkitystä ja mahdollisuuksia on takavuosina vähätelty, vaikka kuntien rooli monimuotoisuuden suojelussa ja lisäämisessä on merkittävä metsänomistuksen ja kaavoituksen kautta.

Kunnat omistavat suuria määriä metsää, jonka arvoa pitää pystyä tarkastelemaan myös muiden kuin hakkuutulojen näkökulmasta. Kuntametsissä on paljon potentiaalia suojelualueverkoston laajentamiseen, luonnon monimuotoisuutta paremmin ylläpitäviin metsätalouskäytäntöihin ja hiilinielujen vahvistamiseen. Erityisesti on huolehdittava varttunutta metsää tarvitsevien lajien, kuten taantuneiden metsätiaisten, elinympäristövaatimuksista.

Kunnat päättävät alueensa maankäytöstä kaavoituksen kautta: kunnilla on mahdollisuus lisätä suojelualueita ja turvata laajat yhtenäiset viheralueet sekä niiden väliset yhteydet.

Kunnat ovat vastuussa myös monien lintuvesien hoidosta: kuntien pitäisi ottaa tässä aktiivisempi rooli ja kehittää rohkeasti lintuvesien hoitotoimia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Luonnon monimuotoisuus on otettava poikkileikkaavaksi teemaksi kaikkeen päätöksentekoon: kaikissa päätöksissä on aina arvioitava päätösten mahdolliset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle.

 

Lintu- ja luontoharrastusmahdollisuuksien turvaaminen

 

Kuntien on otettava vastuu lintutornien ja muiden lintu- ja luontoharrastusta palvelevien rakenteiden hoidosta ja rakentamisesta. Luontoharrastuksen palvelurakenteiden säilyttämisen on oltava yhteiskunnan tehtävä, ei pienten yhdistystoimijoiden aktiivisuuden varassa.

Lintutornit ovat suhteellisen halpoja ja tehokkaita kulunohjaajia: muualla kuin torneille johtavilla poluilla liikutaan vähemmän, mikä vähentää maaston kulumista ja muita liikkumisesta aiheutuvia haittoja. Kun torni on sijoitettu oikein, kohteiden linnut ovat helposti havaittavissa mutta havainnointi häiritsee vähemmän linnustoa ja muuta luontoa. Samalla kerätään arvokasta aineistoa linnuista.

Lintutornit ja muut tarkkailupaikat ovat myös tärkeitä ja suosittuja koululuokkien ja muiden ryhmien ympäristökasvatuskohteita.

 

Ilmastonmuutos

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiseen luontoon näkyvät jo nyt erityisesti nopeasti reagoivissa linnuissa. Ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä, ja kuntien on kuljettava rohkeasti eturintamassa.

Suomi on sitoutunut päästövähennyksiin, joiden aikataulu on tiukka. Viivyttelyyn ei ole varaa, vaan muutoksia on tehtävä nyt.

Kunnat ovat mukana ilmastotyössä monin tavoin: esimerkiksi maankäytön, rakentamisen, liikenteen suunnittelun ja julkisten hankintojen kautta. Ilmastonmuutoksen hillintä on huomioitava kattavasti kaikessa kunnan toiminnassa.

Hiilinielujen suojelu hyödyttää myös luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä.