Metsästys ja linnut

Haapana. Kuva: Micha Fager.

BirdLifen mukaan metsästyksen tulee olla luonnonvarojen kestävän käytön mukaista. Vähentyneitä ja uhanalaisia lajeja ei tule metsästää, ja metsästys tulee ajoittaa pesinnän jälkeiselle ajalle syksyyn.

Suomen riistavesilintujen tilanne on hälyttävä. Vesilintujen kannat ovat pitkään heikentyneet ja useat lajit todettu uhanalaisiksi. Jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi ja metsähanhi, haapana, haahka sekä isokoskelo vaarantuneiksi. Alli on Suomessa silmälläpidettävä, mutta maailmalaajuisesti vaarantunut. Metsästyshallinto ei ole ollut halukas kieltämään uhanalaisten riistalajien metsästystä, vaikka metsästyskuolleisuuden poistaminen on yksinkertainen tapa auttaa ahdingossa olevia lajeja. Toistaiseksi riistavesilinnuista vain metsähanhen, punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä väliaikaisesti kielletty. Punasotkan metsästys kiellettiin BirdLifen toimenpiteiden ansiosta vuonna 2018.

Riistalinnut ovat tärkeitä myös luontoharrastajille, luontomatkailulle sekä kaikille suomalaisille niiden tarjoamien luontoelämysten kautta. Siksi lintujen metsästysharrastusta tulee tarkastella harrastuksena muiden harrastusten rinnalla. Se ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille lintulajeille, luonnolle tai muille ihmisille. Runsaat ja elinvoimaiset lintupopulaatiot ovat paitsi suojelutyön tavoite myös metsästyksen edellytys. Elinympäristöjen hoitoon ja suojeluun on panostettava, jotta uhanalaiset lajit palautuvat elinvoimaisiksi.

BirdLife Suomi on koonnut toimenpide-ehdotuksen lintujen metsästyksen epäkohtien korjaamisesta. Kansainvälisesti Suomen metsästyslainsäädännössä suurin ongelma on haahkan kevät- ja kesämetsästys.

Suomessa metsästykseen liittyy läheisesti rauhoittamattomien lintujen tappaminen ja niiden pesimäaikaiseksi tappamiseksi myönnetyt poikkeusluvat. Poikkeuslupia myönnetään yleisesti heikoin perustein. Erityisesti harmaalokkien, varisten ja harakoiden tappamiseksi riistansuojeluperustein myönnetyt luvat aiheuttavat häiriötä lintujen pesinnälle ja ovat tavoitteiltaan ristiriitaisia tutkimustulosten kanssa. BirdLife Suomi on tehnyt selvityksen poikkeusluvista ja julkaissut niihin liittyvän kannanoton.