Pesimäaikainen metsästys

Haahka, 19.4.2014. Kuva: Micha Fager

Metsästäminen keväällä tai pesimäkaudella on lintukannoille vahingollista ja kestävän metsästyksen periaatteiden vastaista. Tällöin metsästys kohdistuu aikuisiän saavuttaneisiin populaatiolle tärkeimpiin yksilöihin. Sivistysmaissa keväällä ja kesällä metsästämisestä onkin yleisesti luovuttu, ja muun muassa EU:n lainsäädäntö kieltää sen. Kevät- ja kesäaikainen metsästys on jäänne ajoilta, jolloin muuttolinnut toivat pitkän talven jälkeen tärkeää ravintoa. Nykyään lintujen metsästys on harrastus, jota on toteutettava ekologisesti kestävällä tavalla.

BirdLife Suomi on vuosia toiminut pesimäaikaisen metsästyksen lopettamiseksi. Suomen, jonka linnusto on valtaosin muuttolintuja, on tärkeää noudattaa tarkkaan kestävän metsästyksen periaatteita ja näyttää metsästysasioissa hyvää esimerkkiä muille maille. Linnustomme hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä, että muuttolintujemme talvehtimisalueilla ja muuttomatkan varrella noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä metsästystapoja ja -periaatteita.

Suomessa saa edelleen metsästää kesäaikaan haahkaa. Haahkakoiraiden metsästäminen on sallittua rannikkoalueella kesäkuun alusta alkaen (tällä hetkellä 15.6. saakka). Haahkan pesimäaikaisen metsästyksen oikeuttamiseksi on esitetty runsaasti paikkaansa pitämättömiä väitteitä.

Metsästys häiritsee lintuja pesimäaikana

Haahkat, kuva: Teemu Lehtiniemi.

Haahkanaaraat ovat pienten poikasten aikaan lähellä rantoja. Kuva: Teemu Lehtiniemi

Haahkan pesimäaikainen metsästys aiheuttaa ongelmia haahkan lisäksi muulle saariston pesimälinnustolle. Pesinnän herkimpänä aikana, kun useimmilla saariston lintulajeilla on haudonta kesken, pesimäluodoille ja saarille noustaan ja aiheutetaan häiriötä ampumalla. Häiriön vuoksi emot lähtevät pesiltään ja poikasten luota jättäen ne alttiiksi saalistukselle. Osa emoista hylkää pesän.

Kesäkuu on erittäin herkkää aikaa ulkosaariston linnuista muun muassa myöhään pesiville erittäin uhanalaisille pilkkasiivelle, tukkasotkalle ja karikukolle. Myös esimerkiksi tiirojen pesintä on tuolloin vielä alkuvaiheessa. Lintujen pesintärauha on kirjattu luonnonsuojelulakiin, joka kieltää lintujen pesinnän häirinnän.

Uhanalainen haahka

Haahka on vähentynyt huomattavasti koko Itämerellä – myös Suomessa. Laji on uhanalaisarvioissa luokiteltu maailmanlaajuisesti silmälläpidettäväksiEU:ssa erittäin uhanalaiseksi, Euroopassa vaarantuneeksiItämerellä erittäin uhanalaiseksi ja Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Uhanalaisuus kertoo, että lajin tilanne on huolestuttava. Se vähenee.

Uhanalaisen lajin metsästys on populaation kannalta haitallista. Kaikki ylimääräiset kuolleisuustekijät pitäisi minimoida. Vaikka lajin taantuman taustalla olisi muita tekijöitä kuin metsästys, on metsästyskuolleisuuteen vaikuttaminen helpointa. Se on ihmisen aiheuttamaa suoraa kuolleisuutta, jonka poistamiseksi ei vaadita muuta kuin poliittinen päätös säädösten muuttamiseksi.

BirdLife toimii

BirdLife Suomi on toiminut jo vuosikymmeniä kevät- ja lisääntymiskauden aikaisen metsästyksen lopettamiseksi. Kansallisesti poliittista tahtoa ei ole toistaiseksi löytynyt, vaikka myös valveutuneet metsästäjät pitävät haahkan kevät- ja kesämetsästystä ekologisesti kestämättömänä.

BirdLife Suomi kanteli useita lajeja koskeneesta kevätmetsästyskäytännöstä EU-komissiolle 1990-luvulla. Komissio vei Suomen EY-tuomioistuimeen, joka antoi joulukuussa 2005 tuomion C-344/03, jossa Suomen todettiin rikkoneen lintudirektiiviä sallimalla kevätmetsästyksen. Kevätmetsästys kiellettiin tuomion jälkeen. Haahkan kesäkuista metsästystä ei  käsitelty vuoden 2005 tuomioon johtaneessa prosessissa.

Haahkan kevätmetsästys aloitettiin Ahvenanmaalla uudelleen vuonna 2011. BirdLife vetosi ensin kansallisiin päättäjiin haahkan kevät- ja kesäaikaisen metsästyksen lopettamiseksi. BirdLifen aloitteisiin ei vastattu, minkä vuoksi BirdLife teki jälleen kantelun EU-komissiolle. Tällä kertaa kanteluun lisättiin kevätmetsästyksen lisäksi myös haahkan kesäkuinen metsästys. Komissio ryhtyi kantelun toimesta kahteen rinnakkaiseen oikeudelliseen prosessiin Suomen kanssa.  Huhtikuussa 2020 EU-tuomioistuin antoi tuomion C-217/19, jonka mukaan kevätmetsästys Ahvenanmaalla on usealla tavalla lintudirektiivin vastaista. Muualla rannikkoalueelle tapahtuvan kesäkuisen metsästyksen osalta juridinen prosessi on kesken.

Haahkan kevätmuutto- ja pesimäkausi

Haahkan kevätmuutto alkaa maaliskuussa, aikaisina keväinä ensimuuttajat havaitaan jo helmikuun lopussa. Pesimäkausi alkaa huhtikuussa, kun aikaisimmat naaraat valitsevat pesimäpaikan, munivat ja aloittavat haudonnan.  Myöhäisinä, viileinä keväinä jopa yli puolet haahkanaaraista hautoo edelleen kesäkuun alussa. Myöhäisimmät poikueet kuoriutuvat vasta juhannuksen aikoihin. Pesimäkausi jatkuu elokuun loppupuoliskolle, jolloin viimeisetkin nuoret linnut saavuttavat lentokyvyn.