Pesimäaikainen metsästys

Haahka, kuva: Teemu Lehtiniemi.

Haahkakoiras. Kuva: Teemu Lehtiniemi

Metsästäminen keväällä tai pesimäkaudella on lintukannoille vahingollista ja kestävän metsästyksen periaatteiden vastaista. Tällöin metsästys kohdistuu aikuisiän saavuttaneisiin populaatiolle tärkeimpiin yksilöihin eikä nuoriin yksilöihin, joihin syysmetsästys kohdistuu. Sivistysmaissa keväällä ja kesällä metsästämisestä onkin yleisesti luovuttu, ja mm. EU:n lainsäädäntö kieltää sen. Pesimäaikainen metsästys aiheuttaa kohdelajin lisäksi muille lajeille haittaa niiden elinkierron herkimpänä aikana.

Suomessa kevät- ja kesäaikaan saa metsästää uhanalaista haahkaa. Haahkakoiraiden metsästäminen on sallittua toukokuussa Ahvenanmaalla sekä rannikkoalueella kesäkuun alusta alkaen. Haahkan kevätmuutto alkaa maaliskuussa. Pesimäkausi alkaa huhtikuussa ja jatkuu elokuun loppupuoliskolle – tällöin viimeisetkin nuoret linnut saavuttavat lentokyvyn.

BirdLife Suomi pitää kevät- ja kesämetsästystä Suomelle häpeällisenä ja on vuosia toiminut pesimäaikaisen metsästyksen lopettamiseksi.

Uhanalainen haahka

Haahka on vähentynyt huomattavasti koko Itämerellä – myös Suomessa. Laji on uhanalaisarvioissa luokiteltu:

Uhanalaisen lajin metsästys on jo lähtökohtaisesti populaation kannalta haitallista. Uhanalaisuus kertoo, että lajin tilanne on huolestuttava. Se vähenee. Kaikki ylimääräiset kuolleisuustekijät tulisi minimoida. Metsästyskuolleisuuteen vaikuttaminen on helpointa, koska se on ihmisen aiheuttamaa suoraa kuolleisuutta.

Haahkat, kuva: Teemu Lehtiniemi.

Haahkanaaraat ovat pienten poikasten aikaan lähellä rantoja. Kuva: Teemu Lehtiniemi

Suomi on poikkeus

EU-maista vain Suomessa ja Maltalla harrastetaan edelleen muuttolintujen kevätmuuton tai pesimäkauden aikaista metsästystä. Suomen, jonka linnusto on valtaosin muuttolintuja, olisi tärkeää näyttää metsästysasioissa hyvää esimerkkiä muille maille. Linnustomme hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä, että muuttolintujemme talvehtimisalueilla ja muuttomatkan varrella noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä metsästystapoja ja -periaatteita.

Kevät- ja kesäaikainen metsästys on jäänne ajoilta, jolloin muuttolinnut toivat pitkän talven jälkeen tärkeää ravintoa suomalaisille. Nykyään lintujen metsästys on harrastus, jota on toteutettava ekologisesti kestävällä tavalla.

Metsästys häiritsee lintuja pesimäaikana

Haahkan metsästyksessä aiheutetaan ongelmia haahkan lisäksi myös muulle saariston pesimälinnustolle. Pesinnän herkimpänä aikana, kun useilla lajeilla haudonta on loppuvaiheessa, metsästäjät nousevat luodoille ja saarille ja aiheuttavat lajistolle paniikin ampumalla. Emot lähtevät pesiltään ja poikasten luota jättäen ne alttiiksi saalistukselle. Emot toteavat pesimäpaikan rauhattomaksi ja hylkäävät pesän.

Kesäkuu on erittäin herkkää aikaa ulkosaariston linnuista muun muassa myöhään pesiville erittäin uhanalaisille pilkkasiivelle ja tukkasotkalle. Myös esimerkiksi tiirojen pesintä on tuolloin vielä alkuvaiheessa. Useimpina vuosina myös hautovia haahkoja on kesäkuussa vielä runsaasti.

BirdLife toimii

BirdLife Suomi on toiminut jo vuosikymmeniä kevät- ja lisääntymiskauden aikaisen metsästyksen lopettamiseksi. Kansallisesti poliittista tahtoa ei ole toistaiseksi löytynyt, vaikka myös valveutuneet metsästäjät pitävät haahkan kevät- ja kesämetsästystä ekologisesti kestämättömänä. BirdLife Suomi kanteli useita lajeja koskeneesta kevätmetsästyskäytännöstä EU-komissiolle 1990-luvulla. Komissio vei Suomen EY-tuomioistuimeen, joka antoi joulukuussa 2005 tuomion C-344/03, jossa Suomen todettiin rikkoneen lintudirektiiviä sallimalla kevätmetsästyksen. Tuomiosta huolimatta haahkan kevätmetsästys aloitettiin Ahvenanmaalla uudelleen vuonna 2011. BirdLife vetosi ensin kansallisiin päättäjiin haahkan kevät- ja kesäaikaisen metsästyksen lopettamiseksi. BirdLifen aloitteisiin ei vastattu, minkä vuoksi BirdLife teki jälleen kantelun EU-komissiolle. Komissio ryhtyi kantelun takia oikeudelliseen prosessiin Suomen kanssa. Prosessi on vielä kesken. Maaliskuussa 2018 EU:n komissio ilmoitti Suomen joutuvan EY-tuomioistuimeen haahkan kevätmetsästyksen vuoksi.

Tutustu yleisimpiin haahkan metsästyksen oikeuttamiseksi tehtyihin väitteisiin ja niiden oikaisuihin.