Esiintymismuutoksia - kesä

Tälle sivulle on koottu Tiira-lintutietopalveluun kirjattujen Suomessa pesivien lajien pesimäaikaisen esiintymisen muutoksia vuosien 2007-2019 välillä. Tarkastelussa on vertailtu esiintymistä vuosina 2007-2010 vuosiin 2016-2019 sadan neliökilometrin esiintymisruutujen avulla. Kunkin lajin tarkastelukaudeksi on valittu ne kuukaudet, joiden voidaan katsoa parhaiten vastaavan lajin pesimäaikaista levinneisyyttä. Yksinkertainen vertailu perustuu Tiiraan kirjattuihin paikallisia lintuja koskeviin havaintoihin: onko ruudulta kirjattu jaksolla havaintoja paikallisista yksilöistä ensimmäisellä nelivuotiskaudella, toisella nelivuotiskaudella vai molemmilla. Tarkastelu ei ota kantaa lajin mahdolliseen pesimiseen lintuatlasten tapaan. Monien tekijöiden, kuten pitkän kevätmuuttokauden (esimerkiksi pikkulokki), aikaisin alkavan syysmuuton (esimerkiksi mustaviklo) ja pesimättömien lintujen suuren määrän (esimerkiksi alli), vuoksi esiintymiskuva voi olla hyvin erilainen kuin lajin pesimälevinneisyysalue. Karttoja tarkastellessa on hyvä pitää mielessä myös muita aineistoon vaikuttavia tekijöitä**.

Karttojen selitykset

Lajiotsikon alla on suluissa tarkasteltu kuukausiväli roomalaisin numeroin. Kartoissa näkyvät ääriviivat ovat alueellisessa uhanalaisuustarkastelussa käytettyjen metsäkasvillisuusvyöhykkeiden rajoja. Lajien tieteellisen nimen perässä hakasulkeissa olevat kirjainlyhenteet (RE, CR, EN, VU, NT) kertovat lajin kuuluvan Suomen punaiselle listalle.

Kartan ruutujen värit: harmaa = havaintoja kummallakin nelivuotiskaudella; punainen = havaintoja vain kaudella 2007-2010 (hävinnyt); sininen = havaintoja vain kaudella 2007-2010 (saapunut)

Sorsat

kyhmyjoutsen (Cygnus olor), laulujoutsen (Cygnus cygnus), metsähanhi (Anser fabalis) [VU], kiljuhanhi (Anser erythropus) [CR], merihanhi (Anser anser), tiibetinhanhi (Anser indicus), lumihanhi (Anser caerulescens), kanadanhanhi (Branta canadensis), valkoposkihanhi (Branta leucopsis), ristisorsa (Tadorna tadorna) [VU], haapana (Anas penelope) [VU], harmaasorsa (Anas strepera), tavi (Anas crecca), sinisorsa (Anas platyrhynchos), jouhisorsa (Anas acuta) [VU], heinätavi (Anas querquedula) [VU], lapasorsa (Anas clypeata), punasotka (Aythya ferina) [CR], tukkasotka (Aythya fuligula) [EN], lapasotka (Aythya marila) [EN], haahka (Somateria mollissima) [EN], kyhmyhaahka (Somateria spectabilis), alli (Clangula hyemalis) [NT], mustalintu (Melanitta nigra), pilkkasiipi (Melanitta fusca) [VU], telkkä (Bucephala clangula), uivelo (Mergellus albellus), tukkakoskelo (Mergus serrator) [NT], isokoskelo (Mergus merganser) [NT]

Kanalinnut

pyy (Tetrastes bonasia) [VU], riekko (Lagopus lagopus) [VU], kiiruna (Lagopus muta), teeri (Tetrao tetrix), metso (Tetrao urogallus), peltopyy (Perdix perdix) [NT], viiriäinen (Coturnix coturnix) [EN], fasaani (Phasianus colchicus)

Kuikat

kaakkuri (Gavia stellata), kuikka (Gavia arctica)

Uikut

pikku-uikku (Tachybaptus ruficollis) [CR], silkkiuikku (Podiceps cristatus) [NT], härkälintu (Podiceps grisegena) [NT], mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) [EN]

Pelikaanilinnut

merimetso (Phalacrocorax carbo)

Haikarat

kaulushaikara (Botaurus stellaris), harmaahaikara (Ardea cinerea), jalohaikara (Egretta alba), kattohaikara (Ciconia ciconia)

Haukat

mehiläishaukka (Pernis apivorus) [EN], haarahaukka (Milvus migrans) [CR], isohaarahaukka (Milvus milvus), merikotka (Haliaeetus albicilla), ruskosuohaukka (Circus aeruginosus), sinisuohaukka (Circus cyaneus) [VU], arosuohaukka (Circus macrourus) [EN], niittysuohaukka (Circus pygargus) [CR], kanahaukka (Accipiter gentilis) [NT], varpushaukka (Accipiter nisus), hiirihaukka (Buteo buteo) [VU], piekana (Buteo lagopus) [EN], kiljukotka (Aquila clanga) [CR], maakotka (Aquila chrysaetos) [VU], sääksi (Pandion haliaetus),

Jalohaukat

tuulihaukka (Falco tinnunculus), punajalkahaukka (Falco vespertinus), ampuhaukka (Falco columbarius), nuolihaukka (Falco subbuteo), muuttohaukka (Falco peregrinus) [VU]

Rantakanat, kurki

luhtakana (Rallus aquaticus), luhtahuitti (Porzana porzana), pikkuhuitti (Porzana parva) [EN], ruisrääkkä (Crex crex), liejukana (Gallinula chloropus) [VU], nokikana (Fulica atra) [EN], kurki (Grus grus)

Kahlaajat

meriharakka (Haematopus ostralegus), pikkutylli (Charadrius dubius) [NT], tylli (Charadrius hiaticula), keräkurmitsa (Charadrius morinellus) [VU], kapustarinta (Pluvialis apricaria), töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus), pikkusirri (Calidris minuta) [CR], lapinsirri (Calidris temminckii) [EN], merisirri (Calidris maritima) [EN], suosirri (Calidris alpina) [NT], etelänsuosirri (Calidris alpina schinzii) [EN], jänkäsirriäinen (Calidris falcinellus) [NT], suokukko (Calidris pugnax) [CR], jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus), taivaanvuohi (Gallinago gallinago) [NT], heinäkurppa (Gallinago media) [CR], lehtokurppa (Scolopax rusticola), mustapyrstökuiri (Limosa limosa) [VU], punakuiri (Limosa lapponica) [NT], pikkukuovi (Numenius phaeopus), kuovi (Numenius arquata) [NT], mustaviklo (Tringa erythropus) [NT], punajalkaviklo (Tringa totanus) [NT], lampiviklo (Tringa stagnatilis) [EN], valkoviklo (Tringa nebularia) [NT], metsäviklo (Tringa ochropus), liro (Tringa glareola) [NT], rantakurvi (Xenus cinereus) [CR], rantasipi (Actitis hypoleucos), karikukko (Arenaria interpres) [EN], vesipääsky (Phalaropus lobatus) [VU]

Kihut

merikihu (Stercorarius parasiticus), tunturikihu (Stercorarius longicaudus) [NT]

Lokit

pikkulokki (Hydrocoloeus minutus), naurulokki (Larus ridibundus) [VU], kalalokki (Larus canus), selkälokki (Larus fuscus) [EN], harmaalokki (Larus argentatus) [VU], merilokki (Larus marinus) [VU]

Tiirat

räyskä (Hydroprogne caspia), kalatiira (Sterna hirundo), lapintiira (Sterna paradisaea), pikkutiira (Sternula albifrons) [EN], mustatiira (Chlidonias niger) [CR]

Ruokit

etelänkiisla (Uria aalge) [EN], ruokki (Alca torda), riskilä (Cepphus grylle) [VU]

Kyyhkyt

kesykyyhky (Columba livia), uuttukyyhky (Columba oenas), sepelkyyhky (Columba palumbus), turkinkyyhky (Streptopelia decaocto) [EN], turturikyyhky (Streptopelia turtur) [CR]

käki (Cuculus canorus)

Pöllöt

huuhkaja (Bubo bubo) [EN], hiiripöllö (Surnia ulula), varpuspöllö (Glaucidium passerinum) [VU], lehtopöllö (Strix aluco), viirupöllö (Strix uralensis), lapinpöllö (Strix nebulosa), sarvipöllö (Asio otus), suopöllö (Asio flammeus), helmipöllö (Aegolius funereus) [NT]

Kehrääjät, kiitäjät, säihkylinnut

kehrääjä (Caprimulgus europaeus), tervapääsky (Apus apus) [EN], kuningaskalastaja (Alcedo atthis) [CR]

Tikat

käenpiika (Jynx torquilla) [NT], harmaapäätikka (Picus canus), palokärki (Dryocopus martius), käpytikka (Dendrocopos major), valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos) [VU], pikkutikka (Dendrocopos minor), pohjantikka (Picoides tridactylus)

Kiurut

kangaskiuru (Lullula arborea) [NT], kiuru (Alauda arvensis) [NT], tunturikiuru (Eremophila alpestris) [CR]

Pääskyt

törmäpääsky (Riparia riparia) [EN], haarapääsky (Hirundo rustica) [VU], räystäspääsky (Delichon urbicum) [EN]

Västäräkit

metsäkirvinen (Anthus trivialis), niittykirvinen (Anthus pratensis), lapinkirvinen (Anthus cervinus) [EN], luotokirvinen (Anthus petrosus), keltavästäräkki (Motacilla flava), sitruunavästäräkki (Motacilla citreola) [EN], virtavästäräkki (Motacilla cinerea) [VU], västäräkki (Motacilla alba) [NT]

Tilhet, koskikarat, peukaloiset, rautiaiset

tilhi (Bombycilla garrulus), koskikara (Cinclus cinclus) [VU], peukaloinen (Troglodytes troglodytes), rautiainen (Prunella modularis)

Rastaat

punarinta (Erithacus rubecula), satakieli (Luscinia luscinia), sinirinta (Luscinia svecica), sinipyrstö (Tarsiger cyanurus), mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros) [NT], leppälintu (Phoenicurus phoenicurus), pensastasku (Saxicola rubetra) [VU], sepeltasku (Saxicola maurus), kivitasku (Oenanthe oenanthe), sepelrastas (Turdus torquatus) [VU], mustarastas (Turdus merula), räkättirastas (Turdus pilaris), laulurastas (Turdus philomelos), punakylkirastas (Turdus iliacus), kulorastas (Turdus viscivorus)

Kertut

pensassirkkalintu (Locustella naevia), viitasirkkalintu (Locustella fluviatilis), ruokosirkkalintu (Locustella luscinioides) [EN], ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) [NT], rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus), luhtakerttunen (Acrocephalus palustris), viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum), rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus) [VU], pikkukultarinta (Iduna caligata) [VU], kultarinta (Hippolais icterina), mustapääkerttu (Sylvia atricapilla), lehtokerttu (Sylvia borin), kirjokerttu (Sylvia nisoria) [VU], hernekerttu (Sylvia curruca), pensaskerttu (Sylvia communis) [NT], idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides), lapinuunilintu (Phylloscopus borealis) [EN], sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix), tiltaltti (Phylloscopus collybita), pajulintu (Phylloscopus trochilus), hippiäinen (Regulus regulus), tulipäähippiäinen (Regulus ignicapilla)

Siepot

harmaasieppo (Muscicapa striata), pikkusieppo (Ficedula parva), kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)

Timalit, pyrstötiaiset

viiksitimali (Panurus biarmicus) [VU], pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)

Tiaiset

hömötiainen (Poecile montanus) [EN], lapintiainen (Poecile cinctus) [NT], töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) [VU], kuusitiainen (Periparus ater), sinitiainen (Cyanistes caeruleus), talitiainen (Parus major)

Nakkelit, puukiipijät, pussitiaiset, kuhankeittäjät

pähkinänakkeli (Sitta europaea) [VU], puukiipijä (Certhia familiaris), pussitiainen (Remiz pendulinus) [EN], kuhankeittäjä (Oriolus oriolus) [EN]

Lepinkäiset

pikkulepinkäinen (Lanius collurio), isolepinkäinen (Lanius excubitor)

Varikset

närhi (Garrulus glandarius) [NT], kuukkeli (Perisoreus infaustus) [NT], harakka (Pica pica) [NT], pähkinähakki (Nucifraga caryocatactes), naakka (Corvus monedula), mustavaris (Corvus frugilegus), varis (Corvus corone), korppi (Corvus corax)

Kottaraiset, varpuset

kottarainen (Sturnus vulgaris), varpunen (Passer domesticus) [EN], pikkuvarpunen (Passer montanus)

Peipot

peippo (Fringilla coelebs), järripeippo (Fringilla montifringilla) [NT], keltahemppo (Serinus serinus), viherpeippo (Carduelis chloris) [EN], tikli (Carduelis carduelis), vihervarpunen (Carduelis spinus), hemppo (Carduelis cannabina), vuorihemppo (Carduelis flavirostris) [CR], urpiainen (Carduelis flammea), tundraurpiainen (Carduelis hornemanni), kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera), pikkukäpylintu (Loxia curvirostra), isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus), punavarpunen (Carpodacus erythrinus) [NT], taviokuurna (Pinicola enucleator), punatulkku (Pyrrhula pyrrhula), nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes)

Sirkut

lapinsirkku (Calcarius lapponicus) [NT], pulmunen (Plectrophenax nivalis) [VU], keltasirkku (Emberiza citrinella), peltosirkku (Emberiza hortulana) [CR], pohjansirkku (Emberiza rustica) [NT], pikkusirkku (Emberiza pusilla), kultasirkku (Emberiza aureola) [RE], pajusirkku (Emberiza schoeniclus) [VU]

 

**Esiintymiskuvaan vaikuttavia tekijöitä

Karttoja tarkastellessa on hyvä pitää mielessä tiettyjä esiintymiskuvaan vaikuttavia tekijöitä.

Havainnointi ja havaintojen kirjauskäytännöt vaikuttavat esiintymiskarttoihin. Vähän retkeillyiltä alueilta on vähän lajihavaintoja. Runsaasti retkeillyiltä alueilta, kuten lintuasemasaarilta, on paljon yleisestä esiintymiskuvasta poikkeavia satunnaishavaintoja. Lintuharrastajille on ominaista kirjata Tiiraan mielenkiintoisiksi kokemansa havainnot, mutta harva kirjaa yleisten lajien pesimäaikaisia havaintoja: esimerkiksi kehrääjästä havainnot kirjataan huolella ja kartta kuvaa hyvin kehrääjän esiintymisaluetta, mutta harva kirjaa havaintoja variksesta, minkä vuoksi kartta ei vastaa variksen todellista esiintymistä. Mitä harvalukuisempi ja enemmän harrastajia kiinnostava laji on kyseessä, sitä paremmin kartta kuvaa esiintymistä.

Lajin mielenkiintoisuus voi myös lisääntyä lajin vähenemisen ja uhanalaistumisen vuoksi, minkä vuoksi harrastajat kirjaavat lajin havainnot aiempaa tunnollisemmin. Tämä näkyy esimerkiksi hömötiaisen kartassa. Linnustonseurannat osoittavat hömötiaiskannan puolittuneen vain vuosikymmenessä, minkä takia lajin punaisen kirjan luokka on tarkastelukausien välillä muuttunut elinvoimaisesta erittäin uhanalaiseksi. Hömötiaishavainto koetaan sen vuoksi paljon aiempaa tärkeämmäksi.

Kartoilla voi olla vääriä hajapisteitä aineiston virheiden vuoksi: harrastajat ovat esimerkiksi kirjanneet havainnot vahingossa tai ajattelemattomuuttaan väärään paikkaan, havaintoon on tullut päivämäärävirhe, lajivirhe jne. Vaikka Tiira-yhdistyskäyttäjät pyrkivät pitämään havaintoaineiston mahdollisimman laadukkaana, jää osa virheistä huomaamatta. Myös vuoden lintu -hankkeet voivat näkyä esiintymiskuvan muutoksina. Joillakin pönttölinnuilla, kuten talitiaisella, näkyvä huomattava runsastuminen on uuden ensimmäiseltä nelivuotiskaudelta puuttuneen tapahtuman, pönttöbongauksen, vaikusta. Toisaalta toisen pönttölinnun, käenpiian, tilanne vaikuttaisi vielä lohduttomammalta ilman pönttöbongauksen havaintoja. Myös muut poikkeukset, kuten länsirannikon poikkeuksellisen vahvat myyräkannat vuonna 2009, vaikuttavat monien lajien esiintymiskuvan muutoksiin.

Kartoilla ei ole niitä havaintoja, jotka jäivät omiin havaintovihkoihin – Tiiraan kirjaamatta.