Puku- ja ikä-merkinnät

Tiira-lintutietopalveluun halutaan koota laadukasta lintuhavaintoaineistoa helposti käyttökelpoisessa muodossa. Aineiston käyttökelpoisuuden kannalta on tärkeää, että havainnot tallennetaan suosituksen mukaisesti. Näin havainnot kaikkialta Suomesta ovat tehokkaasti käyttökelpoisia muun muassa lintujen suojelussa ja tutkimuksessa.

Havaintoaineiston tehokkaan käytön kannalta on keskeistä kirjata tiedot omiin kenttiinsä ja useiden rivien käyttö. Esimerkiksi sukupuoli-, ikä- ja puku-tiedot on tärkeää kirjata suositusten mukaisesti omiin kenttiinsä ja eri-tyyppiset linnut omille riveillensä. Silloin, kun kirjaa havaittujen lintujen ikä, sukupuoli ja puku –tiedot lisätietoja sarakkeeseen, tiedot jäävät todennäköisesti aineistoa käyttäessä huomioimatta. Suosituksen mukaisesti kirjaamisesta on hieman vaivaa, mutta paljon hyötyä.

Suosituksen mukaan kirjatuista havainnoista voidaan tarkastella esimerkiksi pesintöjen ajoittumista tai nuorten yksilöiden osuuden vaihtelua.

Esimerkiksi syksyllä muutontarkkailussa on havaittu 7 lounaaseen muuttavaa sinisuohaukkaa, jotka olivat vanha koiras (1 k ad), vanha naaras (1 n ad), kolme nuorta (3 juv) ja kaksi iälleen määrittämätöntä naaraspukuista lintua (2 n-puk). Nämä tulisi kirjata samaan havaintoon (vähintään) neljänä rivinä. Jos haluaa kirjata kullekin yksilölle myös muutto- / ohitusajan, tulee rivejä enintään seitsemän.

lukumäärä tila sukupuoli puku ikä
1 m,SW k ad +1kv
1 m,SW n ad +1kv
3 m,SW juv 1kv
2 m,SW n-puk

 

Alla olevassa kuvaajassa on Tiiraan kirjatut syksyiset sinisuohaukkahavainnot kymmenvuotisjaksolla 2011-2020 siten, että sinisellä on kokonaisyksilömäärää ja oranssilla nuorten osuus iälleen määritetyistä. Kuvaajan perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että vähäinen määrä sinisuohaukkoja syksyllä 2017 johtui keskimääräistä huonommasta pesimätuloksesta.

Vastaavasti, kun keväällä ja kesällä havaitsee poikueita, emo ja poikaset on syytä erotella samaan havaintoon omina riveinään. Esimerkiksi sorsapoikue kirjataan suosituksen mukaisesti siten, että emo kirjataan omalle rivilleen ja poikaset omalle rivilleen. Keskenkasvuisuudesta kertovat tarkenteet ovat puku pull = untuvapoikanen, ikä pp = pesäpoikanen ja pm = maastopoikanen. Lisätietoihin voi kirjata lisätietoa poikasten koosta esimerkiksi vertaamalla niitä emon kokoon (%). Havaintokohtaista rivimäärää ei ole rajoitettu, joten linnut / poikueeet voi erotella hyvin tarkasti. Halutessaan voi esimerkiksi kirjata poikueet poikasten koon mukaan eroteltuina omille riveilleen.

Ikä

ikä ja puku –merkinnät ovat osin informaatioarvoltaan saman sisältöisiä. Esimerkiksi useilla lintulajeilla puku ad on informaatiosisällöltään vastaava kuin ikä +1kv.

Kun linnun ikä pystytään määrittämään, ikä kirjataan kalenterivuosina siten, että kuluva vuosi on vuosi 1, edellinen vuosi 2, jne. 1kv = kuluvana (havainnointi) vuonna syntynyt lintu, 2kv = edellisenä vuonna syntynyt, +1kv = ennen kuluvaa vuotta syntynyt, +2kv = ennen edellistä vuotta syntynyt, jne. Esimerkiksi joulukuun viimeisenä päivänä havaitut kuluvana vuonna syntyneet linnut ovat iältään 1kv, mutta samat linnut ovat tammikuun ensimmäisenä päivänä iältään 2kv.

Keskenkasvuiset

pp = pesäpoikanen. Poikanen on pesässä, eikä ole saavuttanut lentokykyä. Tietyt lajit, kuten pääskyt, saattavat palata pesään yöpymään, mutta lentelevät päivisin lähiympäristössä. Niitä ei tule kirjata pesäpoikasiksi

pm = maastopoikanen. Lintu, joka ei ole pesässä, mutta ei ole vielä saavuttanut täydellistä lentokykyä. Pesäpakoisilla lajeilla maastopoikaset voivat olla hyvinkin pieniä, mutta pesäviipyisillä lajeilla maastopoikaset ovat yleensä lähes emon kokoisia. Niiden pyrstö tai siivet eivät ole kuitenkaan täysin kehittyneet, minkä vuoksi lento on haparoivaa. Myös voimakkaassa sulkasadossa olevan aikuisten linnun lento voi muistuttaa keskenkasvuisen lentoa. Useimmilla lajeilla aikuinen ja maastopoikanen ovat erotettavissa höyhenpuvun erojen perusteella.

pull = untuvapoikanen. Lintu ei ole höyhenpeitteinen, vaan se on kokonaan tai valtaosin untuvien peittämä. Esimerkiksi vesilintujen poikaset ovat aluksi ”pull”, mutta muuttuvat ikäluokkaan ”pm” sitä mukaa, kun höyhenet korvaavat untuvat.

Täysikasvuisten pukumerkinnät

juv = 1. täydellinen puku eli poikaselle kasvava ensimmäinen höyhenpuku. Esimerkiksi valtaosalla varpuslintuja juv-puku on hyvin lyhyen aikaa: ne käyvät loppukesällä tai alkusyksyllä lävitse postjuvenaalisen sulkasadon, jonka seurauksena ne saavat ensimmäisen aikuispuvun. Suurikokoisilla lajeilla, kuten joutsenilla ja kotkilla juv-puku pysyy huomattavan pitkään.

ad = aikuispuku. Linnun ulkonäkö ei enää myöhemmissä sulkasadoissa muutu kuin aikuispukujen eri muotojen välillä (esimerkiksi juhlapuku ja talvipuku).

jp = juhlapuku. Pariutumis- / pesimäaikainen puku. Joillakin lajeilla, kuten sorsalinnuilla, juhlapuku on vain koiraalla.

pep = peruspuku (juhlapuvun vastakohta, erityisesti vesilinnuilla)

tp = talvipuku. Käytetään lajeilla, joiden ulkonäkö poikkeaa selvästi toisistaan pesimäaikana ja talviaikana (esimerkiksi uikut).

vp = vaihtopuku. Puvussa on kahden puvun höyheniä tai sulkia tai lintu on kulumassa toisesta puvusta toiseen. Vaihtopukua käytetään yleensä vain sellaisissa tapauksissa, kun linnun ulkonäkö on selkeästi kahden eri puvun väliltä.

eijp = muu kuin juhlapuku; käsittää kaikki tp-, vp- ja pep-linnut sekä nuoruuspukuiset (ei naaraita, jos juhlapuku). Käytetään lähinnä silloin, kun ulkonäöstä ei pysty sanomaan muuta kuin sen, ettei linnussa havaittu juhlapukuun viittaavia tuntomerkkejä.

subad = ei-aikuispuku. juv- ja ad pukujen välissä oleva mikä tahansa puku. Linnusta pystytään siis toteamaan, ettei puku ole nuoruuspuku, eikä puku ole aikuispuku. Käytetään tavallisesti kotkista.

imm = ei-sukukypsä. Puvun perusteella ei-sukukypsä lintu. Erotukseksi subad-puvusta myös juv-puku luetaan imm –lyhenteen alle.

n-puk = naaraspukuinen. Lintu on pystytty tunnistamaan puvultaan naarasta muistuttavaksi, mutta linnun ikää ei ole pystytty toteamaan. Suurella joukolla lajeja nuoret yksilöt muistuttavat ulkonäöltään naaraita. Useilla lajeilla, kuten sorsalinnuilla, myös peruspukuiset koiraat muistuttavat paljon naarasta.

k = koiras. Lähtökohtaisesti koiras on puku-merkintä, mutta lintu voi olla mahdollista tunnistaa koiraaksi myös esimerkiksi käyttäytymisen perusteella.

n = naaras.

pariutuneet = pari tai pareja. Ilmaisulla kuvataan pareja eli pariutuneiden yksilöiden lukumäärää. 2 pariutuneet = 2 yksilöä eli 1 pari, 6 pariutuneet = 6 yksilöä eli 3 paria. Pariutuneet ilmaisua tulee käyttää silloin, kun lintujen käytös viittaa pariutumiseen. Esimerkiksi parvi, jossa on 14 yksilöä, joista 9 koirasta ja 5 naarasta, kirjataan kahdella rivillä: 9 koirasta ja 5 naarasta, mikäli sukupuolet eivät liiku pareina. Mikäli kaikki naaraat ovat selvästi omien koiraiden seurassa ja parvessa on neljä ”ylimääräistä” koirasta, kirjataan kahdella rivillä: 10 pariutuneet, 4 koirasta.

fl = täysikasvuinen. Kun tiedetään, että kyse on täysikasvuisesta yksilöstä, jonka ikää ei tiedetä, voidaan käyttää lyhennettä fl. Täysikasvuinen ilmaisua käytetään vasta pesimäkaudella ja pesimäkauden jälkeen. Ennen pesimäkautta kaikki yksilöt ovat täysikasvuisia.

ss = sulkasatoinen, linnussa näkyy merkkejä sulkasadosta. Käytetään lähinnä silloin, kun lintu on voimakkaasti sulkiva (esimerkiksi vesilinnut voivat olla lentokyvyttömiä).

Esimerkki: pikkulokin puku ja ikä kuoriutumisesta eteenpäin

Pikkulokin iän voi pystyä puvun perusteella tunnistamaan kolmanteen kesään (3kv) saakka).

pp = pesäpoikanen (lyhyesti kuoriutumisen jälkeen, on myös untuvapoikanen) [ikä: 1kv]

pull = untuvapoikanen (niin kauan, kun keho on valtaosin untuvien peitossa) [ikä: 1kv]

pm = maastopoikanen (kun untuvat korvautuvat höyhenyksellä, lentokykyä ei ole tai se on epätäydellinen) [ikä 1kv]

juv = ensimmäinen täydellinen höyhenpuku (kun untuvia ei enää ole ja lintu on täysin lentokykyinen) [ikä: 1kv]

1.tp = ensimmäinen talvipuku (syksyllä postjuvenaalisessa sulkasadossa tuleva puku – esimerkiksi selän kirjavuus häviää) [ikä: 1kv-2kv]

1.jp = ensimmäinen juhlapuku (esimerkiksi pään musta huppu kehittyy, mutta siipi on yhä nuoren) [ikä: 2kv]

2.tp = toinen talvipuku (muistuttaa paljon aikuista, mutta esimerkiksi siipien kärjessä tummaa) [ikä: 2kv-3kv]

2.jp = toinen juhlapuku (muistuttaa hyvin paljon aikuista, mutta esimerkiksi siipien kärjessä tummaa) [ikä: 3kv]

tp = talvipuku (linnun kolmas talvi – puku on täydellinen aikuisen talvipuku) [ikä: +3kv]

jp = juhlapuku (linnun kolmas ja myöhemmät keväät – puku on täydellinen aikuisen juhlapuku) [ikä: +3kv]