Heinäkurpan suojelu

Heinäkurppa. Kuva: Micha Fager

Heinäkurppa on palannut itäisen Suomen harvinaiseksi pesimälajiksi. Se on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja kiireellisesti suojeltavaksi lajiksi. BirdLife toimii heinäkurpan hyväksi. Suojeluhankkeessa kartoitetaan soidinpaikkoja, edistetään soidinpaikkojen säilymistä ja tutkitaan lajin elintapoja.

Heinäkurppa on piilotteleva kahlaajalintu, joka muistuttaa ulkonäöltään huomattavasti yleistä sukulaislajiaan taivaanvuohta.  Koiraat kokoontuvat teeren tapaan yhteissoitimelle. Suomessa suurimmilla soitimilla on havaittu kymmenkunta yksilöä.  Soidin tapahtuu öisin ja jää sen vuoksi helposti huomaamatta. Vakituisia soidinpaikkoja on Suomessa vain puolenkymmentä.

Heinäkurppatyöryhmä

BirdLifen heinäkurppatyöryhmä koordinoi heinäkurpan suojelutyötä Suomessa. Suojeluprojektissa inventoidaan vuosittain heinäkurpan tunnetut soidinalueet ja etsitään uusia. Lisäksi tutkitaan lajin elintapoja muun muassa gps-lähettimien ja lämpökiikarien avulla. Yhdessä luonnonsuojeluviranomaisten ja maanomistajien kanssa pyritään soidinalueilla sellaisiin pellonkäyttöratkaisuihin, jotka edistävät soitimien säilymistä. Suojeluprojektissa on laadittu lajille myös valtakunnallinen suojelusuunnitelma.

Tietämys lajin esiintymisestä Suomessa ja elintavoista on lisääntynyt heinäkurppatyöryhmän työn tuloksena valtavasti.

Heinäkurpat Suomessa

Kaikki lajia koskevat havainnot kannattaa kirjata tuoreeltaan Tiira-lintutietopalveluun. Näin tiedot ovat työryhmän käytössä  lajin suojelun edistämiseksi. Soitimia ei saa häiritä.

Maanviljelijät avainasemassa

Soitimet sijaitsevat pelloilla, minkä vuoksi maanviljelijöiden ratkaisut vaikuttavat soitimien ja lajin säilymiseen. Heinäkurppien suosimat paikat ovat yleensä myös muiden peltolintujen, kuten töyhtöhyyppien, suosiossa. Soitimen säilymiseksi riittää, että varsinaisen soidintantereen ympärillä huolehditaan heinäkurppien elinvaatimuksista vähintään kolmen hehtaarin alalla.

Heinäkurpan soidinpaikoilla pitäisi:

  • suosia niitty- ja heinäkasvillisuutta.
  • pitää laajat suojakaistat ja -vyöhykkeet ojien reunoilla.
  • estää alueen liiallinen pensoittuminen.

Heinäkurpan soidinpaikoilla olisi vältettävä:

  • viljan ja öljykasvien viljelyä.
  • maisemarakennetta yksipuolistavia toimia, kuten avo-ojien vähentämistä.
  • toimenpiteitä, jotka kuivattavat aluetta, kuten salaojitusta.
  • niittoa ennen heinäkuun alkua.
  • lintujen häiritsemistä.

Heinäkurpan elinympäristöä voi hoitaa maataloustuilla. Maataloustukimuodoista heinäkurppien soidinalueille sopivat parhaiten luonnonhoitonurmi, viherkesanto ja monimuotoisuuspellot. Lisäksi BirdLife Suomelta voi saada palkkion, mikäli hoitaa hyvää soidinpaikkaa (lajille sopivat olosuhteet, soitimen koko vähintään kolme koirasta tai monivuotinen soidin) heinäkurpan elinvaatimukset huomioon ottaen.