Maakunnallisesti tärkeät lintualueet

maalilogoMaakunnallisesti tärkeiden lintualueiden selvittäminen ja nimeäminen (MAALI) on BirdLifen valtakunnallinen hankekehys, jossa alueelliset lintuyhdistykset tunnistavat alueensa maakunnallisesti tärkeät lintualueet. MAALI koostuu eri puolilla Suomea eri aikoihin toteutettavista kuhunkin maakuntaan räätälöidyistä hankkeista. MAALI on lähtökohtaisesti proaktiivinen, eli hankkeessa halutaan osoittaa linnustolle tärkeät alueet, jotta ne voidaan ottaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, kuten kaavoituksessa, huomioon. Alueellisten hankkeiden tulokset ja paikkatietorajaukset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Näin yhdistyksiin vuosikymmenten aikana kertynyt lintuasiantuntemus edistää tehokkaasti linnuille tärkeiden alueiden säilymistä.

Ennen MAALIn aloittamista oli yleisesti epäselvää, mikä on maakunnallisesti tärkeä linnustollinen arvo, eikä maakunnallisesti tärkeitä lintualueita ollut tunnistettu. Tämä oli merkittävä puute erityisesti kaavoitukselle. Alueiden ja niiden valintakriteerien julkaiseminen on selkeyttänyt tilannetta huomattavasti. On kaikkien edun mukaista, että tieto tärkeistä lintualueista on käytössä.

MAALI-alueiden  valinta

MAALI-hankkeen yhteisenä vähimmäistavoitteena on tunnistaa kunkin maakunnan tärkeimmät lintujen kerääntymisalueet (muuton- ja talviaikaiset ruokailu- ja levähdysalueet sekä sulkasatoalueet). Suuri osa linnuille tärkeistä kerääntymisalueista sijaitsee luonnonsuojelualueverkoston ulkopuolella, mikä tekee niiden tunnistamisesta erityisen tärkeää, jotta alueiden linnustollisia arvoja ei heikennetä vahingossa. Lisäksi yleisenä tavoitteena on ollut tunnistaa alueet, joilla tavataan pesivänä maakunnallisesti merkittäviä määriä harvalukuisia, keskittyviä tai uhanalaisia lajeja. Näin ovat valikoituneet tärkeimmät suot, kosteikot ja muut vesialueet. Lisäksi on selvitetty maakunnallisesti tärkeimpiä lintujen lentoreittien keskittymäalueita, jotta ne voidaan ottaa huomioon esimerkiksi tuulivoima- ja voimajohtosuunnitelmissa.

MAALIssa on keskitytty erityisesti yhdistyksien ja lintuharrastajien vuosikymmenien aikana keräämän lintutiedon käyttöön, mutta myös uusia inventointeja on tehty huonosti tunnetuilla alueilla. Kussakin maakunnassa on käytetty kyseiselle maakunnalle laadittuja kriteereitä. Selvitysten laajuus vaihtelee alueittain. Joissakin maakunnissa MAALI-alueita on nimetty useista elinympäristöistä ja joissakin on keskitytty vain muutonaikaisiin kerääntymäaluesiin.

Tutustu alueellisiin MAALI-selvityksiin.

BirdLife kiittää merkittävästä avusta. Ilman Laine-Hilkka Wreden BirdLife Suomelle osoittamaa testamenttia Maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hanketta ei olisi voitu toteuttaa.