Observera hänsynsfullt

Piirros Seppo Leinonen

Teckning: Seppo Leinonen

Varje fågelskådare bör respektera naturen och försäkra sig om att fåglarna och naturen tar så lite skada som möjligt. Var dessutom hänsynsfull mot andra som rör sig i naturen. Fåglarnas bästa bör vara grunden i all verksamhet inom fågelskådning.

Fågelskådarens ansvar betonas när man är med i en grupp ute i naturen och i tävlingar. Gruppdragaren eller guiden bör försäkra sig om att gruppen beter sig sakligt. I tävlingar som fågelrallyn bör arrangören med hjälp av regler och anvisningar försäkra sig om att fåglar, deras livsmiljö eller andra människor inte lider av evenemanget.

Anvisningar är i första hand till för att säkra fåglarnas välmående. Dessa anvisningar har till stor del sitt ursprung också i lagstiftningen.

 

Fåglarnas väl kommer i första hand

 • Skräm inte fåglar i onödan
  Undvik att skrämma fåglar då du observerar dem eller då du rör dig i naturen. Fågelarternas och -individernas skygghet och rädsla för människor har stora variationer. Med hjälp av kikare och tubkikare kan du i allmänhet iaktta också lättskrämda fåglar på behörigt avstånd utan att fågeln blir distraherad. Var särskilt försiktig under fåglarnas häckningstid. Ifall fågelhonan börjar varna eller annars blir orolig är du för nära reviret. Då bör du avlägsna dig från platsen.
  Under häckningstiden bör du undvika att röra dig på öar, skär och strandängar. Landstig endast på platser där det inte häckar några fåglar. Det är inte tillåtet att med flit knacka på ihåliga träd med möjliga håligheter för bon. Det är också förbjudet att besöka boplatser så att det stör fåglar.
 • Respektera fåglarnas integritet
  Använd inte belysning, lockljud eller andra attrapper för att söka reda på fåglar och observera dem. Att spela upp ljud inom fågelns revir orsakar onödig stress, och att göra det återkommande kan leda till att häckningen misslyckas – eller till och med att reviret överges. Belysning som nattetid används för att hitta och se fåglar är störande för såväl fåglar som rör på sig och vilar. Attrapper och belysning kan i vissa undersökningar och i ringmärkning vara befogat.
 • Hjälp skadade och sjuka fåglar
  Alla har en skyldighet i att hjälpa sjuka och skadade fåglar. Även om det inte är tillåtet att inneha en fredad fågel, kan den omhändertas för vård eller transport till vård.
  Ifall du inte har sakkännedom om vård av skadad fågel bör du ta den någonstans där den kan få vård. Innan fågeln fångas bör du försäkra dig om att fågeln säkert är i behov av vård. En i terrängen upphittad fågelunge är inte i allmänhet i behov av vård.

 

Försäkra dig om livsmiljöns välmående

 • Undvik slitage på markyta
  Avvik inte från stigar i känsliga miljöer. Använd stigar, spångar och fågeltorn där det är möjligt. Med hjälp av dessa kan man leda naturintresserade till att minimera slitage i naturen och ge ro åt fåglarna. Vid våtmarker, försumpad terräng och på klippor är ytvegetationen särskilt utsatt för skador.
 • Skräpa inte
  Lämna inte skräp i naturen eller på observationsplatser. Det du tar med ut i naturen kan du också ta med dig därifrån.
 • Bygg fågelholkar
  I ekonomiskogen finns det avsevärt färre bohål och boplatser för hålbyggare. Genom att tillverka fågelholkar kan hålbyggarnas svåra situation underlättas. Då du bygger fågelholkar bör du försäkra dig om att de är ändamålsenliga och säkra för fåglarna. Kom också ihåg att be om markägarens tillstånd då du hänger upp fågelholkar.
 • Visa hänsyn till lugnet i naturen
  Du är endast gäst i naturen. Därför ska du inte föra oljud eller skada naturen. Fåglar och andra underverk i naturen visar sig med större sannolikhet för dig då du rör dig tystlåtet.

 

Respektera andra som rör sig i naturen

 • I all verksamhet bör du respektera andra som är ute i naturen
  Stör inte andra som rör sig i naturen med ditt beteende eller det du gör där. Visa hänsyn till andra då du iakttar fåglar. Var artig mot de som är intresserade av dina aktiviteter och andra fågelskådare. Skräm inte fåglar för att få foto på dem – andra fågelintresserade vill sannolikt också se samma fågel.
 • Notera markägare
  Respektera människans integritet. Gå inte på andras gårdar och rikta inte din kikare mot andra människor så att det stör dem. Gå inte på odlad mark i något som helst av tillväxtskeden. Parkera din bil så att den inte hindrar eller stör annan trafik. Kom ihåg allemansrätten och begränsningarna i den.

 

Dela din kunskap

 • Berätta
  De andra som rör sig i naturen är antagligen inte lika kunniga som du. Bli inte endast en åskådare om du upptäcker att någon gör något gentemot fåglars och naturens välbefinnande. Var vänlig och informera dem om du upptäcker dylikt. Exempelvis har häckningen misslyckats på flera fågelskär p.g.a. okunniga solbadare.
 • Delge dina observationer.
  Meddela dina observationer till fågelföreningar. Då kan din samlade kunskap utnyttjas ändamålsenligt för forskning och till att skydda fåglar. Om du har en intressant observation ska du berätta om den också till andra som är närvarande. Däremot bör du, innan du meddelar vidare om en ovanlig art, göra en bedömning om den kan observeras av andra utan att störa fågeln eller områdets invånare.
  Ifall risken för problem är uppenbar kan du komma överens om arrangemang med markägaren, eller så låter du bli att rapportera om observationen. Ovanliga och utrotningshotade arters häckning och boplatser ska du meddela endast till fågelföreningen eller naturvårdsmyndigheter.
 • Informera om missförhållanden
  Informera om naturvårdsbrott och dylikt till polisen och miljömyndigheter. Det här för att missförhållandet dokumenteras, åtgärdas och den skyldige tvingas ta ansvar för sina handlingar. Meddela också vidare om upptäckta missförhållanden som vållar onödig skada och kunde åtgärdas t.ex. genom att rutten för en naturstig justeras.

 

En ansvarsfull fågelskådare stöder BirdLife Finlands, dess lokalföreningars och andra instansers naturvårdsarbete. Hen främjar naturvård och förbättring av fåglarnas livsvillkor även med sina egna handlingar och insatser.

Fredade fåglar får man enligt naturvårdslagen inte

1) fånga eller döda;

2) ta hand om deras ägg eller fågelungar och flytta dem till annan plats eller annat avsiktligt ofredande; eller

3) ofreda särskilt under häckningstiden, vid viktiga viloplatser under flyttning, eller annan plats med stor betydelse för livscykeln.

 

En ansvarsfull fågelskådare undviker också att störa fåglar som inte är fredade.

Vid ringmärkning följs Ringmärkningsbyråns särskilda anvisningar.