Luonnonsuojelun lainsäädäntö

Haahka, kuva: Teemu Lehtiniemi.

Lintudirektiivin mukaan metsätyksen tulee olla kestävän käytön periaatteiden mukaista, eikä metsästystä saa harjoittaa kevät- eikä pesimäaikana. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Itämerellä erittäin uhanalaisen haahkan metsästäminen lajin pesimäaikaan kesäkuussa on direktiivin mukaista. Kuva: Teemu Lehtiniemi

Suomessa lintujen hyvinvointia käsitellään useissa eri säädöksissä. Niistä tärkempiä ovat:

  • Luonnonsuojelulaki
   • Kansallinen luonnonsuojelun peruslainsäädäntö, johon on sisällytetty muun muassa lintu- ja luontodirektiivit. Valtaosa Suomen linnustosta on luonnonsuojelulainsäädännön alaista.
  • Metsästyslaki
   • Säätää riistalinnista ja rauhoittamattomista lintulajeista.
  • Maankäyttö- ja rakennuslaki
   • Ohjaa maankäyttöä ja muun muassa kaavoitusta. Laki on monen muun maan vastaavaan lainsäädäntöön verrattuna edistyksellinen, koska sen tavoitteena on muun muassa edistää ekologisesti kestävää kehitystä.
  • Ympäristöministeriön päätös (n:o 1209/95)
   • Määrittelee lähes kaikille Suomen pesimälintulajeille ohjeellisen arvon, jonka joutuu sakon tai muun rangaistuksen lisäksi korvaamaan valtiolle, jos tahallisesti tappaa rauhoitetun lajin yksilön tai tuhoaa rauhoitetun lajin pesän.

Lintujen suojelutyön tärkeimpiä kansainvälisiä säädöksiä ja sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut: