Suomen tärkeät lintualueet

Selkälokki. Kuva: Pasi Parkkinen.

FINIBA-hankkeessa tunnistettiin 29 selkälokille tärkeää pesimäaluetta. Kuva: Pasi Parkkinen

Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas – FINIBA) -hankkeessa tunnistettiin 2000-luvun alussa yhteensä 411 kansallisesti tärkeää lintualuetta.  Hanke toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen sekä BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten yhteistyönä. FINIBA-alueet ovat kansallisesti merkittäviä uhanalaisten, silmälläpidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien pesimis- tai kerääntymisalueita. Eniten alueita on Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

FINIBA-alueiden valintakriteerit

FINIBA-alueiden valintaprosessissa valittiin tiedossa olleiden lintualueiden joukosta suojelun kannalta tärkeiden lintulajien tärkeimmät esiintymisalueet. Tärkeiksi pesimisalueiksi valittiin ainoastaan uhanalaisten, silmälläpidettävien (vuoden 2000 uhanalaisarvio) ja kansainvälisen erityisvastuun lajien tärkeimpiä alueita. Lajit, joille aluesuojelu ei sovellu, jätettiin valintaprosessin ulkopuolelle. Tärkeiksi kerääntymisalueiksi valittiin alueita, joille kerääntyy säännöllisesti suuria lintumääriä yhtäaikaisesti ruokailemaan, levähtämään tai sulkimaan. FINIBA-alueiden valintakriteerit perustuivat laji- ja lajiryhmäkohtaisiin yksilö- ja parimäärän raja-arvoihin, jotka oli johdettu sen hetkisistä populaatioiden koosta. FINIBA-alueiden linnustollista merkitystä tarkasteltaessa on aina syytä ottaa huomioon, ettei alueiden linnustollinen arvo rajoitu tässä esiteltäviin kriteerit ylittäviin lajeihin. Alueiden linnustollista arvoa täytyy siis tarkastella kokonaisuutena.