BirdLife ja Metsästäjäliitto: vesilintumetsästyksessä lajitunnistus tärkeää

Sinisorsakoiras. Kuva: Petri Vainio

Mediatiedote 17.8.2018

Sorsalintujen metsästys alkaa maanantaina 20.8. kello 12. BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto suosittelevat välttämään taantuvien riistavesilintujen metsästystä. Järjestöt ovat julkaisseet oppaan helpottamaan vähentyneiden sorsien tunnistamista.

 

Vesilintujen metsästyskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksen tärkeydestä ja kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä.

Monen riistavesilinnun kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla, ja osa lajeista on nykyään Suomessa uhanalaisia.

– Taantuvia lajeja ei pitäisi metsästää, koska vähenevä kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Metsästyskuolleisuuteen on myös helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Valtakunnallisten vesilintulaskentojen perusteella runsaimpien riistasorsiemme sinisorsan, tavin ja telkän kannat ovat pitkällä aikavälillä olleet varsin vakaat. Tänä vuonna niidenkin pesimäkannat hieman laskivat, mutta poikastuotto oli viime vuosia parempi. Sen sijaan esimerkiksi uhanalaisen haapanan poikastuotto jäi seurantahistorian alhaisimmaksi.

– Metsästyksessä kannattaa keskittyä runsaisiin ja kannankehitykseltään elinvoimaisiin vesilintulajeihin. Toivomme, että metsästäjät kiinnittävät erityistä huomiota varmaan lajitunnistukseen ennen riistalaukausta. Myös noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa, sanoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

Salonen pitää lintuharrastajien ja metsästäjien yhteistyötä tärkeänä:

– Metsästäjäliitto ja BirdLife ovat juuri julkaisseet oppaan, joka esittelee tärkeimmät tuntomerkit vähentyneiden sorsien tunnistamiseksi, kertoo Salonen. Vesilintukantojen seurantaan osallistuu vuosittain satoja lintuharrastajia ja metsästäjiä.

Molemmat järjestöt painottavat, että vesilintukantojen elvyttäminen edellyttää elinympäristöjen hoitoa ja ennallistamista. Tähän tarvitaan myös yhteiskunnan rahoitusta.

Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi ja metsähanhi, haapana, haahka sekä isokoskelo vaarantuneiksi. Alli on silmälläpidettävä laji.

Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Allin metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sen metsästystä on rajoitettu saaliskiintiöin.

 

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: gräsand (sinisorsa), kricka (tavi), knipa (telkkä), bläsand (haapana), stjärtand (jouhisorsa), årta (heinätavi), vigg (tukkasotka), brunand (punasotka), småskrake (tukkakoskelo), sothöna (nokikana), sädgås (metsähanhi), ejder (haahka), storskrake (isokoskelo), alfågel (alli)

 

 

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö, jolla on yli 18 000 jäsentä ja tukijaa.

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on 160 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa.

Valtakunnallisia vesilintulaskentoja koordinoivat Luonnonvarakeskus ja Luonnontieteellinen keskusmuseo yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa.

 

LISÄTIETOJA

vesilintuasiantuntija Jaska Salonen, p. 040 561 5076, jaska.salonen(at)metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry
www.metsastajaliitto.fi

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 040 702 8633, tero.toivanen(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry
www.birdlife.fi

Luonnonvarakeskuksen tiedote vesilintukannoista