Kansalaisaloite: uhanalaisten lajien metsästys kiellettävä

Tukkasotka. Kuva: Micha Fager

Voit nyt vaikuttaa uhanalaisten lintujen suojeluun allekirjoittamalla niiden metsästyksen kieltämistä vaativan kansalaisaloitteen!

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7023

Suuri osa metsästettävistä lajeista on uhanalaisia

Metsästyslaissa lueteltuihin riistalajeihin kuuluu 13 Suomessa tai kansainvälisesti uhanalaiseksi luokiteltua lintulajia: metsähanhi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, alli, haahka, tukkakoskelo, pyy, riekko, kiiruna ja nokikana. Metsästettävistä vesilintulajeista peräti 47 prosenttia on luokiteltu Suomessa uhanalaiseksi ja 65 prosenttia uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi.

Lajin luokitteleminen uhanalaiseksi kertoo, että sen kannan säilyminen Suomessa on vaarassa ja sen suojelua on siksi tehostettava. Uhanalaisuusarvioinnit eivät kuitenkaan ole johtaneet uhanalaisten lajien rauhoitukseen. Määräaikaisia metsästyskieltoja on Suomessa asetettu vain niissä tapauksissa, joissa kansainväliset kannanhoitoprosessit ovat tätä Suomelta edellyttäneet.

Uhanalaisten lajien metsästys ei ole kestävää. Taantuva kanta ei kestä metsästyksestä aiheutuvaa lisäkuolleisuutta.

BirdLife on jo vuosien ajan vaatinut uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämistä. Vuonna 2016 BirdLife teki maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeriölle aloitteen uhanalaisten vesilintujen metsästyksen rajoittamisesta. Ministeriöt eivät vastanneet aloitteeseen.

Kansalaisaloite edistää riistakantojen elpymistä

Vireillä olevassa kansalaisaloitteessa esitetään, että metsästyslakiin lisätään velvoite rauhoittaa sellainen laji, jonka kanta on Suomessa tai kansainvälisesti luokiteltu uhanalaiseksi.

Aloitteessa ei esitetä uhanalaisten lajien siirtoa luonnonsuojelulailla rauhoitetuiksi lajeiksi. Ne säilyisivät edelleen metsästyslainsäädännön alaisina, ja rauhoitus voisi näin ollen päättyä, mikäli lajien kanta voimistuu elinvoimaiseksi.

Lakimuutoksella pyritään suuntaamaan metsästys vain niihin lajeihin, joiden kannat ovat elinvoimaiset ja kestävät verotuksen, ja mahdollistamaan uhanalaisten riistalajien kantojen elpyminen. On kaikkien etu, että suomalaisten riistalajien kannat ovat elinvoimaisia ja runsaita tulevaisuudessa.