Aloite avohakkuiden kieltämiseksi valtion metsissä etenee

Metso. Kuva: Jyrki Mäkelä

BirdLife on mukana ympäristöjärjestöjen kansalaisaloitteessa, jossa esitetään avohakkuisiin perustuvan metsätalouden kieltämistä valtion mailla. Aloite on nyt luovutettu eduskuntaan, ja seuraavaksi maa- ja metsätalousvaliokunta päättää, ottaako sen käsiteltäväksi.

Avohakkuisiin perustuva metsätalous on tärkein syy monien metsälintujemme taantumiseen. Hömö- ja töyhtötiainen, pohjantikka ja kuukkeli eivät menesty voimaperäisesti käsitellyissä metsissä. Metsälintujen taantuminen on ollut erityisen nopeaa tällä vuosituhannella, ja suuresti viime vuosina kasvaneet hakkuumäärät todennäköisesti syventävät taantumaa.

Jatkuvaan kasvatukseen perustuva metsätalous luo avohakkuumetsätaloutta paremmat edellytykset monille linnuille tärkeiden metsän rakennepiirteiden säilymiselle. Jatkuva kasvatus takaa metsän pysymisen peitteisenä, mikä helpottaa aukeita alueita välttävien lintujen liikkumista ja säilyttää esimerkiksi kanalinnuille tärkeän varpukasvillisuuden sekä suojaa ja ravintoa metsälinnuille tarjoavan alikasvoksen.

Jatkuva kasvatus on myös ilmaston kannalta parempi vaihtoehto, koska tällöin vältetään esimerkiksi maaperän hiilivarastojen vapautuminen ilmakehään. Erityisesti turvemailla tehtävät avohakkuut aiheuttavat huomattavia hiilipäästöjä. Avohakkuista luopuminen parantaisi myös Metsähallituksen edellytyksiä saavuttaa sille laissa määritellyt yhteiskunnalliset velvoitteet – joihin kuuluvat sekä luonnon monimuotoisuuden suojelu että virkistyskäytön edellytysten huomioiminen.

Avohakkuista luopuminen olisi tärkeä askel, mutta ei yksin riitä metsien monimuotoisuuden tai metsälinnuston turvaamiseksi. Ylimitoitettuja hakkuutavoitteita on pienennettävä ja suojelualueverkostoa laajennettava etenkin eteläisessä Suomessa. On myös hyvä muistaa, että jatkuvan kasvatuksen metsissäkin tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä esimerkiksi lahopuun ja järeiden puiden määrän lisäämiseksi.

Avohakkuualoitteen käsittelyyn voit vaikuttaa ottamalla yhteyttä alueesi kansanedustajiin!

Aloite yksityiskohtaisine perusteluineen