Euroopan bioenergiapolitiikka tehotonta ja luonnolle haitallista

The Black Book of Bioenergy

Mediatiedote 22.11.2016

Bioenergian tuotanto uhkaa luonnon monimuotoisuutta Euroopassa. BirdLife Internationalin tänään julkaiseman selvityksen mukaan bioenergialle asetetut tavoitteet ovat johtaneet muun muassa kestämättömiin metsänhakkuisiin eri puolilla maailmaa sekä viljelysmaan ja viljelykasvien enenevään käyttöön biokaasun tuotannossa.

Bioenergian raaka-aineeksi hakataan puuta jopa suojelualueilta. EU:n bioenergiatarpeen kattaminen on lisäksi johtanut esimerkiksi sademetsien vähenemiseen Kolumbiassa ja suuriin metsien hakkuumääriin Venäjällä. Bioenergian käyttö vaikuttaa haitallisesti myös ilmastoon silloin, kun sen tuotanto johtaa luonnon hiilinielujen pienenemiseen.

Selvityksessä kiinnitetään huomiota myös Suomen bioenergiapolitiikan epäkohtiin. Erityisesti järeän puuaineksen, kuten metsäteollisuudelle kelpaamattoman runkopuun ja kantojen laajamittainen korjuu heikentää luonnon monimuotoisuutta, sillä lahoava puuaines on tärkeä tuhansille metsissä eläville eliölajeille. Kantojen nostolla on lisäksi haitallisia maaperä- ja vesistövaikutuksia ja järeän puun käyttäminen bioenergiaksi on myös ilmastovaikutusten kannalta huonoin vaihtoehto.

”Bioenergiapolitiikan pitää muuttua. Raportin esimerkkitapaukset osoittavat jo nyt nykyisen politiikan haitallisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia”, toteaa BirdLifen bioenergia-asiantuntija Sini Eräjää.

Selvityksessä suositellaan EU:n bioenergiapolitiikan kehittämistä siten, että nyt havaitut ongelmat korjataan ja bioenergiaa tuotetaan luonnon monimuotoisuuden, ihmisten ja ilmaston kannalta nykyistä kestävämmin.

 

LISÄTIETOJA
The Black Book of Bioenergy

bioenergia-asiantuntija Sini Eräjää, sini.erajaa@birdlife.org
puh. +32 2 238 5097, +32 476 975 960
BirdLife International