Linnut-vuosikirja 2015

Pääkirjoitus

Uhanalaiset lajit

Suomen lintujen uhanalaisuus 2015 elinympäristöittäin – Juha Tiainen, Markku Mikkola-Roos, Antti Below, Aili Jukarainen, Aleksi Lehikoinen, Teemu Lehtiniemi, Jorma Pessa, Ari Rajasärkkä, Jukka Rintala, Päivi Sirkiä & Jari Valkama

Suomen valkoselkätikkojen seurantaraportti 2010–2015 – Timo Laine

Suomen merikotkat 2013–2015 – Torsten Stjernberg, Ismo Nuuja, Toni Laaksonen, Juhani Koivusaari, Tuomo Ollila, Seppo Keränen, Hannu Ekblom, Heikki Lokki & Pertti Saurola

Uhanalaiset ja harvalukuiset lintulajit Suomessa 2014 – Teemu Lehtiniemi

Linnustonseuranta

Petolintuvuosi 2015, pesimistulokset ja kannankehitykset – Heidi Björklund, Pertti Saurola & Jari Valkama

Rengastusvuosi 2015 – Jari Valkama & Markus Piha

Lintujen runsauden alueellinen vaihtelu Suomessa – Aleksi Lehikoinen, Juha Honkala, Päivi Sirkiä & Risto A. Väisänen

Sisämaan seurantapyynti 1986–2015: varpuslintujen kannankehitys, poikastuotto ja elossasäilyvyys – Piha Markus

Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2015 harvinaisuushavainnot – Rare birds in Finland in 2015 – Roni Väisänen, Hannu Huhtinen, Petri Lampila, Aleksi Lehikoinen, Petteri Lehikoinen, Jyrki Normaja & William Velmala

Pikkuharvinaisuuksien esiintyminen Suomessa vuonna 2015 – Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Aki Aintila, Aleksi Mikola, Risto Nevanlinna & Pekka Rahko

Tiedonantoja

Pihakisa – helppoa ja koukuttavaa ympärivuotista linnuston seurantaa – Esa Lehikoinen & Simo Veistola

Tutkimus

Vuoden 2015 linnut: räystäs- ja haarapääsky – Heikki Lokki

Kartoitusmenetelmän vaikutus haara- ja räystäspääskyjen yhdyskuntien koon arvioinnissa – Risto Willamo

Haara- ja räystäspääskyn pesimäbiotoopit ja pesäpaikat Karjaalla kesällä 2015 – Risto Willamo

Suomen lintujen massat ja siipien pituudet – osa 1: varpuslinnut ilman varislintuja – Markus Piha & Esa Lehikoinen

Merellisiä IBA-alueita täydennettiin kerääntymisalueilla – Timo Metsänen, Markku Mikkola-Roos, Aki Aintila, Margus Ellermaa & Pekka Rusanen

Saaristolintujen lentopoikastuotto Porvoon Söderskärillä vuosina 1981–2007 – Martti Hario

Kosteikkolinnuston muutokset ja pesimäkantojen jakautuminen eri järvityypeille Hämeenkyrössä – Jorma Pessa & Jukka Pessa

Havaintoja Etelä-Savon ruskosuohaukkojen pesinnöistä – Arto Linnas & Sampo Liukko