Oikeuden päätös: ei tuulivoimaa lintujen päämuuttoreitille

Korkein hallinto-oikeus antoi 9.2.2016 päätöksen, jossa oikeus kumosi Kymenlaakson maakuntakaavan yhdeksän rannikkoreitille suunnitellun tuulivoima-alueen osalta. Päätöksen perusteluissa todettiin, että alueet sijoittuvat merkittävälle arktisten lintujen ja suurikokoisten petolintujen päämuuttoreitille, ja että tuulivoimarakentamisen vaikutuksia linnustoon ei ollut selvitetty riittävästi. Erityisesti oikeus korosti maakuntakaavoituksen merkitystä tuulivoimarakentamisen kokonaisvaikutusten hallinnassa.

Päätöksellä on todennäköisesti vaikutusta siihen, mihin tuulivoimaa Suomessa jatkossa suunnitellaan. Todella ilahduttavaa päätöksessä on BirdLifen mielestä se, että oikeuden mukaan eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset pitää selvittää ja että linnustovaikutusten välttämistä ei voida jättää yksityiskohtaisen suunnittelun (esim. kuntien yleiskaavoituksen) asiaksi.

Maakuntakaavasta valittivat Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ja BirdLife.

BirdLife Suomi on linjannut, että tuulivoiman suunnittelussa, sijoittamisessa ja rakentamisessa pitää välttää lintuihin kohdistuvia haittavaikutuksia ja tuulivoimalat tulee sijoittaa linnustollisesti vähäarvoisille alueille.

BirdLife on ympäristöministeriön Tuulivoima ja linnusto -hankkeessa laatinut selvityksen suurikokoisten lintulajien päämuuttoreiteistä, joilla tuulivoiman linnustovaikutukset on erityisesti otettava huomioon.